Profil
Erdők a Közjóért Alapítvány Gödöllői Arbo-park

Erdők a Közjóért Alapítvány

SZOLGÁLTATÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

Utolsó frissítés / Hatályos: 2023. január 1-től  

  

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Erdők a Közjóért Alapítvány (továbbiakban: Eladó) a  https://ticketbase.eu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a Ticket Base Kft. által  üzemeltetett webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető belépőjegyeinek (a  továbbiakban: Belépőjegy, vagy Jegy) megvásárlásának feltételeit tartalmazza.  

Az Eladó Belépőjegyei Webáruházban történő megvásárlásának menete kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései szerint történhet.  

A Webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között.  

A Webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. A Webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között, amelynek részletes leírását a jelen ÁSZF 3.  fejezete tartalmazza.  

A Vevő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.  

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, amelyeket jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.  

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az Eladó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.  

  

Az Eladó (jegy értékesítő) adatai:  

Név: Erdők a Közjóért Alapítvány

Székhelye: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.  

Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósága 

Cégjegyzékszáma: 13-01-0000731  

Adószáma: 18660180-1-13  

E-mail címe: arbopark@gmail.com

Honlapjának címe: http://arbopark.hu

Telefonszám: +36 20 984 6234

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 2100 Gödöllő, Isaszegi út

Tárhely szolgáltató neve: BlazeArts Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.      

Tárhely szolgáltató e-mail címe:

Értékesítő honlap címe: https://ticketbase.eu  

Tárhely szolgáltató neve: Forpsi - BlazeArts Kft.  

Tárhely szolgáltató címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 6.1/8. 

Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@forpsi.hu  

  

1. RÖVIDÍTÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK  

Ptk.: A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

Pp.: A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény  

Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  

Ektv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény  

Info tv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi  CXII. törvény  

Szjt.: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény  

Fvr.: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.  (II.26.) Korm. rendelet  

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK  

Webáruház: A Ticket Base Kft. által üzemeltetett webáruház.  

Weboldal: A https://ticketbase.eu weboldal.  

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: Olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.  

Vevő: Az Eladó által a Webáruházon keresztül közvetített elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő, így a Belépőjegy megvásárlására megrendelést leadó természetes személy, valamint gazdálkodó szervezet.  

Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az 

európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi  székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó  szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői  iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,  a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó  tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a  költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó  szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.  

Felek: Eladó és Vevő együttesen.  

Belépőjegy, vagy úgyis mint Jegy: Az Eladó által a Webáruházon keresztül értékesített bármely és valamennyi belépőjegy, amely a vásárlástól számított egy éven belül egyszeri belépésre jogosít az Eladó által üzemeltetett Arbo-Park területére.  

Elektronikus jegy: Az a Belépőjegy, amelyet a Vevő a vásárlást követően az általa megadott e-mail címre automatikus válaszüzenetben elektronikus formában megkap és amelyet a Webáruház rendszere egyedi QR kód létrehozásával generál.  

Arbo-park: Az Eladó által működtetett és üzemeltetett Gödöllői Arbo-park elnevezésű park.  

Jognyilatkozat: Joghatás kiváltására irányuló akartnyilatkozat.  

Ajánlat: Az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándékot egyértelműen kifejező és lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozat.  

Ajánlati kötöttség: Nyilatkozatához kötve van a Vevő, amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz.  

Ajánlat elfogadása: Az ajánlattal való egyetértést kifejező jognyilatkozat.  

Adásvételi Szerződés: A Vevő és az Eladó által a Belépőjegy megvásárlása során kötött adásvételi szerződés, amely alapján a Vevő köteles a Belépőjegy vételárának az Eladó részére  történő megfizetésére, az Eladó pedig köteles a Belépőjegyet Vevő rendelkezésére bocsátani és  az érvényes Belépőjegy alapján a Vevőt a Arbo-Park területére egyszeri alkalommal beengedni.  

Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.  

Fogyasztói szerződés: A Fogyasztó és az Eladó által a Webáruházon keresztül kötött adásvételi szerződés.  

Fogyasztói jogvita: A Fogyasztó és az Eladó közötti Fogyasztói szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy. 

Távollévők között kötött szerződés: Olyan Fogyasztói szerződés, amelyet a Belépőjegy megvásárlására szervezett távértékesítési rendszer keretében, azaz a Webáruházon keresztül, a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében  a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt  alkalmaznak.  

Távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.  

Kellékszavatosság: A Ptk. Hatodik Könyve XXIV. Fejezet 2. Alfejezete szerint szabályozott jogok és kötelezettégek összessége olyan szerződés hibás teljesítése esetén, amely alapján a felek kölcsönös szolgáltatással tartoznak egymásnak.  

Elállás: A szerződés megszüntetésére irányuló, a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozat, amely alapján a jelen ÁSZF …. pontjában meghatározottak szerint Eladó köteles a Vevő részére a teljes vételárat visszatéríteni, Vevő pedig ezt követően nem jogosult a Belépőjegyet felhasználni.  

Panasz: Olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá, különös tekintettel a Vevőnek az Eladó tevékenységével kapcsolatos kifogásaira.  

3. MEGRENDELÉS  

  

1. A Webáruház tartalmának bármely része elérhető bárki számára regisztráció nélkül. Ez alól kivételt képeznek a személyes profil létrehozását követően elérhető megvásárolt „belépőjegyeim” szekció és a profil kezeléséhez, illetve annak megszüntetéséhez kapcsolható funkciók.  

2. A megrendelés során a Vevőnek a következő adatokat kell kötelezően megadnia az Eladó részére:  

a) Amennyiben a vásárló magánszemély:  

- vezetéknév,  

- keresztnév,  

- Email cím,  

- irányítószám  

- város,  

- utca,  

- házszám  

b) Amennyiben céges vásárló: 

- vezetéknév,  

- keresztnév,  

- email cím,  

- irányítószám  

- város,  

- utca,  

- házszám  

- Cégnév,  

- Adószám,  

- Székhely  

c) Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a személyes adatoktól:  

- név,  

- irányítószám,  

- város,  

- utca,  

- házszám.  

3. A Vevő büntetőjogi felelősségének tudatában elismeri, hogy a megrendelés során megadott személyes adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.  

4. A megrendelés a következő folyamat szerint zajlik:  

a) A Vevőnek a megrendelés leadásához először a „Kezdőoldalon” vagy a „Partnereink” aloldalon rá kell kattintani a „Jegyvásárlás” gombra. A gombra kattintást követően az Eladó profiloldala tölt be, amely tartalmazza az Eladó megnevezését, általános leírását, nyitvatartását, elérhetőségeit valamint a földrajzi elhelyezkedését és aktuális híreit.  

b) Az Eladó profil oldalán ki kell választania a megvásárolni kívánt Belépőjegyet. Ekkor a képernyő alsó részében láthatóvá válik a „Kiválasztott jegyek” szekció, amely magában foglalja a kiválasztott jegyek mennyiségét és azok összértékét. Ezt követően a „Tovább az adatok megadásához” gombra kattintva a felhasználó a „Jegyvásárlás” oldalra kerül.  

c) A „Jegyvásárlás oldalon” a „Kiválasztott jegyek” szekcióban tételesen fel vannak tüntetve a kiválasztott jegyek, azok megnevezése, ára, darabszáma és típusonkénti illetve teljes összesítése. Ezen felül egy információs mezőben fel vannak tüntetve a jegyek érvényességére vonatkozó információk.  

d) A jegyek érvényességére vonatkozó fül alatt a Vevő kiválaszthatja a vásárlás típusát, azaz, hogy saját részre vagy pedig ajándékba vásárolja a jegyet. Amennyiben saját részre vásárol a Vevő, abban az esetben szükséges megadni a személyes adatokat. Amennyiben a Vevő ajándékba vásárolja a kiválasztott jegyet, akkor a megajándékozott nevét szükséges megadni. 

e) A „Személyes adatok” szekcióban ki kell választani, hogy a Vevő magánszemély vagy cég, és ennek megfelelően meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat a jelen ÁSZF  3. fejezet 2. pontjának megfelelően.  

f) Ezt követően el kell fogadni a Vevőnek az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatot az ezek mellett elhelyezett jelölőnégyzetek kiválasztásával. Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a személyes adatoktól akkor a 3. fejezet 2.c) pontja szerinti adatokat is szükséges megadni.  

g) Regisztrációval nem rendelkező Vevők esetében a „Felhasználói fiók” szekcióban felhasználói fiók hozható létre. A vásárlás során megadott e-mail cím mellett két jelszómező kitöltésével létrehozható a felhasználó profilja. A felhasználói profil létrehozásával és kezelésével kapcsolatban Eladót semmilyen felelősséget nem vállal, a felhasználói profillal kapcsolatos valamennyi kötelezettség, így különösen de nem kizárólagosan a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek a Webáruházat üzemeltető Ticket Base Kft.-t terhelik.  

h) A megvásárolni kívánt termékek listája a böngésző „vissza” gombjára kattintva tehető meg a „Jegyek kiválasztása” oldalon. Az oldal alján az „Összesítés” szekcióban látható a kiválasztott jegyek száma és azok összértéke. A „Megrendelés és Tovább a fizetéshez” gombra kattintva az oldal automatikusan a Barion fizetési felületére irányítja a felhasználót.  

i) A Barion fizetési felületén a banki adatok megadását követően (Bankkártya szám, Lejárati dátum, CVC kód, Kártyán szereplő név, Email cím) a „FIZETEK” gombra kattintva véglegesíthető a megrendelés. A „FIZETEK” gombra történő kattintással a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik az Eladó felé.  

  

5. Egyszerre több Jegy is vásárolható 

6. A „Megrendelés és Tovább a fizetéshez” gombra történő kattintás ajánlatnak, a megrendelést leadó Vevő pedig ajánlattevőnek minősül, amely a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.  

A Vevőnek a „Megrendelés és Tovább a fizetéshez” gombra történő kattintással leadott megrendelése, azaz ajánlata Eladó, mint az ajánlat címzettje részére rögtön hozzáférhetővé válik, ezáltal Vevő ajánlata rögtön hatályosul.  

A Vevő ajánlatához, annak hatályosulásától számított 48 órán keresztül kötve van (ajánlati kötöttség).  

7. A Webáruház felülete automatikusan tájékoztatja a Vevőt arról, hogy megrendelése sikeres  volt, amelyről az Eladó köteles külön emailben is tájékoztatni a Vevőt a megrendelés során  megadott email címen a megrendelés leadásától számított 48 órán belül. A vásárlást megerősítő  automatikus visszaigazoló e-mailt a Webáruház, valamint az Eladó általi külön tájékoztató e-

mailt az Eladó a Vevő által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából  fakadó minden kárért a Vevőt terheli a felelősség.  

8. Abban az esetben, ha a Vevő Belépőjegyet vásárol a Webáruházon keresztül Eladótól, a  jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után azonnal, valós időben megtörténik, és a Vevő a  megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal megkapja az általa megadott e-mail  címre. Így a 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Vásárló magát a Belépőjegyet  is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez.  A jegyeken felül azokkal egy időben A Vevő megkapja a vásárlásról kiállított számlát is.  

9. Amennyiben a Vevő a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt  Belépőjegyet, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a  Vevő ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Webáruházat  üzemeltető Ticket Base Kft. Ügyfélszolgálatával elsődlegesen a ticketbase.eu/contact oldalon,  illetve munkaidőben a +36 30 577 6628 telefonszámon. Az Ügyfélszolgálat a problémát  orvosolja. Ugyanakkor ha a Vevő bármely okból 48 órán belül nem kapott visszaigazolást a  megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a  megrendelése és nem köteles a Belépőjegyet kifizetni.  

  

10. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.  

  

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA  

1. A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig  a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a jegyvásárlási  felületen (pl. a darabszámot a kívánt mennyiség pontos begépelésével tudja megadni).    

5. TERMÉK ÁRA, FIZETÉSI FELTÉTELEK  

1. A Jegyek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is  tartalmazó módon van feltüntetve. A Jegyek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.  

2. Az árváltoztatás jogát az Eladó fenntartja és a Webáruház felületén jelentkező esetleges  hibákért felelősséget nem vállal. Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére  és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a  termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen  esetekben az Eladó nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.  

3. A Vevő a vételárat online bankkártyás fizetéssel teljesíti, amelyre „Megrendelés és Tovább  a fizetéshez” gombra történő kattintást követően rögtön köteles a Vevő. A  

4. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

  

6. ELEKTRONIKUS JEGY 

1. A vásárlás során Vevő a megvásárolt Jegyet/Jegyeket Elektronikus formában kapja meg a  Vevő által a vásárlás során megadott e-mail címre.  

2. Az Elektronikus jegy egy teljes értékű és a Gödöllői Arbo-park területére való belépésre teljes  mértékben jogosító Jegynek minősül. Az Elektronikus jegyen lévő számsor és QR kód az összes  szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A QR kódot a Gödöllői Arbo-park helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik.  

3. Az Elektronikus jegy kiszállítására nincs mód, az elektronikusan kézbesítésre kerül  elektronikus formában, ezért kézbesítési díj felszámolására nem kerül sor.  

4. A vásárlásról a számlát az Eladó küldi a Vevőnek a vásárlási folyamat során megadott e mail címére. Az Eladó az elektronikus számlát a Vevő által megadott adatok alapján,  automatikusan, elektronikus számla szolgáltató (Számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft.)  közbeiktatásával bocsátja ki. A Vevő a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti,  hogy elfogadja az elektronikus számlát. Az elektronikus számla .pdf formátumban kerül  kiküldésre a Vevő által megadott e-mail címre.  

5. Az Elektronikus jegyet a Vevő kinyomtathatja, illetve okos készülékeinek segítségével is  érvényesítheti. Ebben az esetben érdemes a készülék memóriájába menteni az Elektronikus  jegyeket, amelyeket a beléptetésnél elektronikusan ellenőriznek az Eladó munkatársai. Az  esetlegesen felhasználói hibából törlődött jegyek újraküldésére a https://ticketbase.eu  ügyfélszolgálatával történő egyeztetést követően van lehetőség.  

  

6. Az Elektronikus jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából,  többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vevőt  terheli. Az Elektronikus jegyet a Vevő köteles magával hozni a Gödöllői Arbo-parkba történő  belépéshez, az Elektronikus jegy nélkül Vevő nem jogosult a Gödöllői Arbo-park területére belépni.  

7. A Jegy egyszeri belépésre jogosítja a Vevőt.  

8. Vevő tudomásul veszi, hogy az Elektronikus jegy-en található QRkódot a belépéskor  elektronikusan ellenőrzik, amely ellenőrzés az Elektronikus jegyet automatikusan  érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes,  amelyet az Eladó beléptetőrendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. Amennyiben az első  beléptetést követően Vevő elhagyja a Gödöllői Arbo-park területét, nincs lehetőség ismételt belépésre.  Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a  belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye 

megegyezik-e az eredetileg az Elektronikus jegy belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból  történő kizárás miatt Eladó kártérítésre nem kötelezhető.  

9. Az Eladó kibocsátott Elektronikus jegy a megvásárlás napjától számított egy éven belül  használható fel.  

10. Vevő elfogadja, hogy amennyiben a Jegy érvényességi idején belül a szolgáltatás  igénybevétele bármely, az Eladó érdekkörében felmerülő okból tartósan 15 napot meghaladóan  egybefüggően akadályozott, úgy az akadály megszűnésétől számított 3 hónapig a Jegy akkor is  felhasználható, ha annak érvényességi ideje már lejárt.  

Ebben az esetben az akadály megszűnésének napjáról az Eladó 8 napon belül e-mailben értesíti  a fel nem használt Jeggyel rendelkező Vevőt.  

7. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ  

Az ÁSZF jelen fejezete abban az esetben alkalmazható, amennyiben a Vevő Fogyasztónak  minősül.  

1. Elállási jog  

1. A Fogyasztó jogosult az Elektronikus jegyek átvételének napjától számított tizennégy (14)  napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.  

  

2. Az Elállási jog gyakorlásának a menete:  

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű  nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél  útján) az Eladó elérhetőségeinek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból Fogyasztó  felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a jelen ÁSZF 1. sz.  mellékletben elérhető elállási nyilatkozatmintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási  jogát, ha elállási nyilatkozatát legkésőbb a határidő lejáratának utolsó napján elküldi Eladó  részére.  

  

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül  történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a  határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára,  hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.  

  

Az ÁSZF 1. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően a Vevőnek meg kell jelölnie az  Elektronikus jegyen szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vevő a  Jegyet nem használta fel. A Jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt az Eladó  elektronikusan érvényteleníti. 

Az elállásra vonatkozó nyilatkozat átvételéről Eladó haladéktalanul értesíti a Fogyasztót.  

3. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási  nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által  teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során  alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Fogyasztó  más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód  alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.  

6. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ÁSZF jelen fejezetének  megfelelően, és a kellő határidőben gyakorolta.  

  

2. Szavatosság  

a) Kellékszavatosság  

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt  érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy  kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a  vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a  kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás  arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással  kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági  jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt  volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.  

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?  

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba  felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy  a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már  nem érvényesítheti.  

  

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba  közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az 

Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles  bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.    

b) Termékszavatosság  

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?  

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - kellékszavatossági vagy  termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?  

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését  kérheti.  

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi  követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő  tulajdonságokkal.  

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét két éven belül érvényesítheti.  

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával  szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek  kell bizonyítania.  

  

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha  bizonyítani tudja, hogy:  

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy -  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem  volt felismerhető vagy  

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A  gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági  igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének  eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre  vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  

c) Jótállás 

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében az Eladó által értékesített  termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.  

 

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK  

  

1. Panaszügyintézés  

1. A Vevő a Jeggyel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi  elérhetőségeken terjesztheti elő:  

Név: Erdők a Közjóért Alapítvány

 Székhelye: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.  

Email: arboapark@gmail.com

Telefonszám: +36 20 984 6234

2. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt az Eladó azonnal kivizsgálja, és  szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.  

3. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem  lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul  jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát  

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vevőnek átadja,  b) telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról  szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban  az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.  

4. A telefonon közölt szóbeli panaszt az Eladó kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja  el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az Eladó a Vevővel köteles közölni.    

5. Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles  megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz  eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi  válaszában megindokolni.  

6. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles három  évig megőrizni.  

  

2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek  

1. Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló jogvita az Eladóval való  tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói  jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:    

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,  

b) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, 

c) Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  

Telefon: +36 -1-391-1400  

Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

2. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint  közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.  

A kormányhivatalok elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/hu.  

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek  elérhetőségét itt találja:  

a) Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület  

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.  

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500  

Fax száma: (76) 501-538  

Név: Mátyus Mariann  

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;  

b) Baranya Megyei Békéltető Testület  

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.  

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.  

Telefonszáma: (72) 507-154  

Fax száma: (72) 507-152  

Név: Dr. Bodnár József  

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu  

c) Békés Megyei Békéltető Testület  

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.  

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775  

Fax száma: (66) 324-976  

Név: Dr. Bagdi László  

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;  

d) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület  

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.  

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870  

Fax száma: (46) 501-099  

Név: Dr. Tulipán Péter  

E-mail cím: bokik@bokik.hu 

e) Budapesti Békéltető Testület  

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.  

Telefonszáma: (1) 488- 2131  

Fax száma: (1) 488-2186  

Név: Dr. Baranovszky György 

Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;  

f) Csongrád Megyei Békéltető Testület  

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.  

Telefonszáma: (62) 554250/118 mellék  

Fax száma: (62) 426-149  

Név: Dékány László, Jerney Zoltán  

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;  g) Fejér Megyei Békéltető Testület  

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.  Telefonszáma: (22) 510-310  

Fax száma: (22) 510-312  

Név: Kirst László  

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;  

h) Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.  

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217  

Fax száma: (96) 520-218 Név: Horváth László  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;  i) Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület  Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.  

Telefonszáma: (52) 500-749  

Fax száma: (52) 500-720 Név: Dr. Hajnal Zsolt  E-mail cím: info@hbkik.hu;  

j) Heves Megyei Békéltető Testület  

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.  

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.  

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék  

Fax száma: (36) 323-615  

Név: Pintérné Dobó Tünde  

E-mail cím: tunde@hkik.hu;  

k) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület  Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  

Telefonszáma: (56) 510-610  

Fax száma: (56) 370-005  

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit  

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;  

l) Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület  Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.  

Telefonszáma: (34) 513-010  

Fax száma: (34) 316-259  

Név: Dr. Rozsnyói György  

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;  

m) Nógrád Megyei Békéltető Testület  

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a 

Telefonszám: (32) 520-860  

Fax száma: (32) 520-862  

Név: Dr. Pongó Erik  

E-mail cím: nkik@nkik.hu;  

n) Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Pest Megyei Békéltető Testület  

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.  Telefonszáma: (1)269-0703  

Fax száma: (1)-269-0703  

Név: dr. Csanádi Károly  

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu  

o) Somogy Megyei Békéltető Testület  

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.  

Telefonszáma: (82) 501-000  

Fax száma: (82) 501-046  

Név: Dr. Novák Ferenc  

E-mail cím: skik@skik.hu;  

p) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.  

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420180  

Fax száma: (42) 311-750  

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin  

Email cím: bekelteto@szabkam.hu;  

q) Tolna Megyei Békéltető Testület  

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.  

Telefonszáma: (74) 411-661  

Fax száma: (74) 411-456  

Név: Mátyás Tibor  

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;  

r) Vas Megyei Békéltető Testület  

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.  

Telefonszáma: (94) 312-356  

Fax száma: (94) 316-936  

Név: Dr. Kövesdi Zoltán  

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu  

s) Veszprém Megyei Békéltető Testület  

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.  

Telefonszáma: (88) 429-008  

Fax száma: (88) 412-150  

Név: Dr. Óvári László  

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu  

t) Zala Megyei Békéltető Testület  

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. 

Telefonszáma: (92) 550-513  

Fax száma: (92) 550-525  

Név: dr. Koczka Csaba  

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu  

3. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön  törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és  középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval  kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testület hatáskörébe  tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata,  hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között,  ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors,  hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a  fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót  terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.  

  

4. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló  fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett  működő békéltető testület illetékes.  

5. Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek  keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson  egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a  vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető  kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a  fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.  

  

3. Európai Bizottság online vitarendezési platform  

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A  platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében,  ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az  online honlapon keresztül, amelynek címe http://ec.europa.eu/odr  

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

1. Jelen ÁSZF 2022. április 1. napjától hatályos.  

2. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, az ÁSZF értelmezése, valamint a Felek közti esetleges  jogvita esetére a magyar jog az alkalmazandó.  

Visegrád, 2022. január 1. 

 

 

 

1. melléklet  

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta  

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)  

Címzett: Erdők a Közjóért Alapítvány  

Cím: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.  

e-mail: arbopark@gmail.com

Alulírott/ak…………………………….. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk  elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:  

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:…………………………………………………..  Az elektronikus jegy kódszáma:……………………………………………………………….  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel.  A fogyasztó(k) neve:  

A fogyasztó(k) címe:  

Kelt:………………………..  

……………………………………..  

Fogyasztó aláírása  

 

 

Készítette TicketBase 2019-ben. Minden jog fenntartva