Profil
Debreceni Állatkert Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 


Tisztelt Vendégünk! 
Jelen adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, továbbá, mint szolgáltatásunk, illetve szolgáltatásaink igénybe vevőjét a társaságnál folytatott, az Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. ÉVI CXII. törvény rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő adatkezelési gyakorlatról. Kérjük, hogy a webhely használata előtt olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatót, melynek tartalmát Ön a webhely használatával további beleegyezés kérése nélkül tudomásul veszi és elfogadja! 
Adatkezelési alapelveink különösen: 
•    Az érintettek személyes adatainak jogszerű, átlátható és tisztességes kezelése. 
•    Az érintettek személyes adatainak jól körülhatárolható, meghatározott célból történő kezelése az adatkezelés céljával össze nem egyeztethető adatkezelés tilalma. 
•    Az adatkezelés megfelelőségére, szükségességére történő korlátozódás 
•    Az adatkezelés pontossága, naprakészsége, a pontatlan adatok azonnali hatályú törlése 
•    A személyes adatok tárolása során a cél eléréséig tartó azonosíthatóság 
•    Megfelelő technikai felkészültség az adatbiztonság megtartása végett Az adatkezelés Rendelet szerinti jogalapjai különösen: 
•    Előzetes tájékoztatáson, és az Érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulásán alapuló, kizárólag a szükséges mértékig és célhoz kötötten történő adatgyűjtés, adatkezelés, adattárolás, adatfelhasználás Az adatkezelő ezzel kapcsolatban tájékoztatja a Felhasználót, hogy a GDPR 7. cikkének értelmében jogosult hozzájárulásának bármikor történő visszavonására, azonban a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét 
•    jogszabályi előírásokon alapuló kötelező, de tájékoztatáshoz kötött adatkezelés 
•    Társaságunk, vagy harmadik személy jogos érdekére visszavezethető adatkezelés Társaságunk, mint Adatkezelő: 
Cégnév:     Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 
Székhely:     4032 Debrecen Ady Endre út 1. 
Cégjegyzékszám:     09-09-016935 
Adószám:     20749154-2-09 
Honlap:     www.zoodebrecen.hu 
E-mail cím     info@zoodebrecen.hu 
Telefonszám:     +36 52 310-065 
Képviselő neve:     dr. Nagy Gergely Sándor ügyvezető 
 
Adatfeldolgozók igénybevétele, adattovábbítás 
 
•    Társaságunk a könyvelés és számviteli tevékenység elvégzésére nem alkalmaz adatfeldolgozót, ugyanakkor az informatikai szolgáltatások biztosítása érdekében IT szolgáltatót alkalmaz, mely szolgáltató jelen összefüggésben adatfeldolgozónak minősül. Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Bármely olyan adat továbbítása, amely ebbe a kategóriába tartozik, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adatfeldolgozókról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
•    Társaságunk általános működése során igénybe veszi az AB TELECOM  Kft. adatfeldolgozóként közreműködik az Állatkert és a Vidámpark kommunikációs- és marketing tevékenységében. Az adatfeldolgozó székhelye: 4029 Debrecen, Senyei-Oláh u. 39.  
•    Cégjegyzékszám: 09 09 001481 
•    Képviseli: Radák Balázs 
•    e-mail: abtelecom@abtelecom.hu 
•      
 
E-mail cím: abtelecom@abtelecom.hu      
Képviselő neve: Radák Balázs      
      
Társaságunk honlapján történő adatkezelések 
 
Cégnév: AB TELECOM KFT.      
Székhely: 4029 Debrecen, Senyei-Oláh u. 39.      
Cégjegyzékszám: 09 09 001481      
Adószám: 10724480-2-09      
Honlap: www.abtelecom.hu      

Online kapcsolattartás a társaság e-mail címén keresztül: 
Az adatkezelő neve     AB TELECOM KFT. 
Az adatkezelő elérhetősége:     www.abtelecom.hu 
Az adatkezelés célja:     A felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel, ügyintézés 
Az adatkezelés jogalapja:     Az ajánlatot kérő személy önkéntes, kifejezett hozzájárulása 
A Társaság által kezelt személyes adatok:     Név, e-mail cím, telefonszám 
Az adatkezelés időtartama:     Hozzájárulás visszavonása, ajánlatot követő 1 év 
Adatfeldolgozó igénybevétele:     Igen 
 
 
IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: 
 
Az adatkezelő neve     Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 
Az     adatkezelő elérhetősége:     4032 Debrecen Ady Endre út 1. 
Az adatkezelés célja:     Kapcsolattartás, tájékozódás 
Az     adatkezelés jogalapja:     A feliratkozó személy kifejezett hozzájárulása 
A Társaság által kezelt személyes adatok:     Név, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, dátum, forrás, státusz, IP cím, vásárlási vagy adományozási összeg, bankszámlaszám, életkor, lakcím, levelezési cím, számlázási adatok, mint név, cím, lakcím 
Az     adatkezelés időtartama:     Hozzájárulás visszavonása, leíratkozás 
Az     adatok rendeltetése:     Ajánlatok, lehetőségek, termékek megismerése 
Adatfeldolgozó igénybevétele:     Igen 
IT szolgáltatónk, mint az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: 
Cégnév:     AB-Telecom Kft 
Székhely:     4029 Debrecen, Senyei-Oláh u. 39. 
Cégjegyzékszám:     09 09 001481 
Adószám:     10724480-2-09 
Honlap:     www.abtelecom.hu 
E-mail cím:     abtaelecom@abtelecom.hu 
Telefonszám:     +36 70 391 2505 
Képviselő neve:     Radák Balázs 
 

További adatkezelések Panaszok kezelése, kivizsgálása: 
Az adatkezelő neve     Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 
Az adatkezelő elérhetősége:     4032 Debrecen Ady Endre út 1. 
Az adatkezelés célja:     A felhasználó azonosítása, panasz kivizsgálása, ügyintézés 
Az adatkezelés jogalapja:     Jogi kötelezettség teljesítése 
A Társaság által kezelt személyes adatok:     Név, cím, e-mail cím, telefonszám 
Az adatkezelés időtartama:     5 év, továbbá köteles a fogyasztóvédelmi hatóságnak kérésre bemutatni 
Adatfeldolgozó:     Nem vesz igénybe a társaság 
Számlázás: 
Az adatkezelő neve     Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 
Az     adatkezelő elérhetősége:     4032 Debrecen Ady Endre út 1. 
Az adatkezelés célja:     Ellenszolgáltatással összefüggő számlázás 
Az     adatkezelés jogalapja:     Jogi kötelezettség teljesítése 
A Társaság által kezelt személyes adatok:     Név, cím, e-mail cím, adóazonosító, adószám, cégjegyzékszám, számlaszám, kapcsolattartó és képviselő neve, e-mail címe, telefonszáma, címe, aláíró neve 
Az     adatkezelés időtartama:     8 év 
Adatfeldolgozó:     A számlázás technikai feltételeit, mint Adatfeldolgozó a számlázz.hu-t, üzemeltető: KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 
13421739-2-41; Cg.01-09-303201) biztosítja 
A    Rendeletben foglalt közösségi irányelvek érvényesülése, továbbá az ezzel összhangban történő adatkezelés a Társaság által közösségi oldalon működtetett profil használata során 
•    A Társaság az Állatkert által nyújtott szolgáltatások, akciók, ajánlatok, valamint az Állatkert népszerűsítése érdekében profiloldalt működtet a legnagyobb közösségi hálózat oldalán. 
•    Amennyiben a közösségi oldalon a Társaság felé bármely kérdést, észrevételt intéznek az oldal látogatói, azt a Társaság nem tekinti hivatalosan benyújtott panaszként. 
•    A Társaság által üzemeltetett közösségi profiloldalon az oldal látogatói által esetlegesen publikált személyes adatokat a Társaság nem kezeli, így ilyen formában a Társaság részéről nem történik adatkezelés 
•    A profiloldal látogatóira az adott közösségi oldal adatvédelmi- és szolgáltatási feltételei irányadóak. 
•    A Társaság fenntartja a jogot, hogy a stílusában, és hangnemében az Állatkert színvonalával, továbbá szellemiségével össze nem egyeztethető tartalmú hozzászólásokat eltávolítsa, ugyanakkor a látogatók által közzé tett tartalmakért nem vállal felelősséget. Adatbiztonsági intézkedések 
•    A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv. érvényre juttatásához szükségesek. 
•    Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 
•    A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre vonatkozóan a munkavállalókat nyilatkoztatni kell. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza. 
•    A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. 
•    A Társaság alkalmazottai a munkahelyi gépekhez csatlakoztathatják saját számítástechnikai eszközeiket, adattároló és rögzítő eszközeiket. 
•    A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. 
•    A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát, és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 
•    A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről. 
Az értékesítési és szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos adatkezelésekről általában 
•    A Társaság bármilyen értékesítési tevékenységével kapcsolatban az érintett által az értékesítés megvalósulása során megadott adatokat a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvének szem előtt tartásával kezeli. Ennek során kizárólag a teljesítések céljából és a teljesítésekkel kapcsolatos számviteli kötelezettség (számlázás) teljesítése érdekében, valamint az érintettekkel való kapcsolattartáshoz, tájékoztatáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. A számlázási adatokat és a könyveléshez szükséges dokumentumokat az Adatkezelő székhelyén tárolja. 
•    A Nagyerdei Kultúrpark rendszeresen szervez olyan, az intézmény működésével közvetlenül összefüggő, időszakosan ismétlődő, vagy egyszeri programokat, eseményeket, melyekkel kapcsolatban a www.zoodebrecen.hu oldalon folyamatosan tájékozódhatnak. Ezekben az esetekben az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató kiegészítésére az érintettek haladéktalan tájékoztatása mellett. A tájékoztatás minden esetben a konkrét program, vagy esemény aktuális tájékoztatásához mellékelt felugró ablak útján történik. 
•    Az Állatkert a saját területén történő dokumentációs tevékenysége keretében, illetve a saját területén folyó elektronikus médiaszolgáltatók által végzett tevékenység keretében készülhetnek olyan fénykép, illetve videó felvételek, bejátszások, amelyekben az Állatkert látogatói is szerepelhetnek. 
•    Az ilyen, és ehhez hasonló dokumentációk tekintetében az Állatkert és Vidámpark bármely látogatója azzal, hogy látogatás céljából az intézmény területére lépett, tudomásul veszi, hogy amennyiben legalább két másik személlyel együtt szerepel a fent említett felvételek valamelyikén, úgy az ún. tömegfelvételnek minősül, továbbá, hogy ha a képen az említett személyeken kívül más, az intézményhez köthető állat, vagy létesítmény is látható, akkor a felvétel nem képmásnak, hanem állatkerti vagy vidámparki látképnek tekintendő, amelynek elkészítésével és felhasználásával kapcsolatban a képmáshoz fűződő jog alapján nem léphet fel követeléssel. 
•    Amennyiben bármely látogató úgy dönt, hogy nem járul hozzá a fent említett felvételeken történő megjelenéshez, úgy ezt, mint kifejezett, és egyértelmű kérést szíveskedjen a bejáratnál a látogatás megkezdésekor jelezni. 
Online jegyvásárlással összefüggő adatkezelés 
A    jegyeket értékesítő Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. a https://ticketbase.eu weboldalon keresztül a Vásárlók részére a Debreceni Állatkert és Vidámpark belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja. Ennek megfelelően a szerződés a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit  Kft. és a jegyet megvásárló felhasználó között jön létre. 
Az adatkezelő neve     Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 
Az     adatkezelő elérhetősége:     4032 Debrecen Ady Endre út 1. 
Az     adatkezelés célja:     weboldalon található jegyékesítési szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése. 
Az     adatkezelés jogalapja:     A vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját az Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja. 
A Társaság által kezelt személyes adatok:     Vezetéknév, Keresztnév; E-mail cím, Irányítószám, Város, Utca, Házszám, rendelésszám, dátum, a vásárolt/megrendelt jegyekre vonatkozó információk, felhasználás dátuma. Amennyiben a számlázási adatok 
    eltérnek a személyes adatoktól: Név, Székhely, Irányítószám, Város, Utca, Házszám 
Az     adatkezelés időtartama:     A Felhasználó személyes adatait kizárólag a megkötött szerződés teljesítéséig tárolja a Szolgáltató, kivéve, ha jogszabály a Felhasználó adatainak további tárolását írja elő a Társaság a hatóságok (pl. adóhatóság) részére történő adatszolgáltatás miatt. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 8 évig kell tárolni), a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogvita. 
Az     adatok rendeltetése:     Ajánlatok, lehetőségek, termékek megismerése 
Adatfeldolgozó igénybevétele:     Igen 
A Felhasználó személyes adatainak – jogszabályi kötelezettség alapján – történő tárolásának és hatóságok részére történő továbbításának a jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint az InfoTv. 5. § (1) bekezdés b) pontja biztosítja figyelemmel az Ektv. 13/A § (1) bekezdésében foglaltakra. 
Adatfeldolgozó igénybevétele: A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az alábbi partnereknek: 
A számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatónak, mint Adatfeldolgozónak, amely az alábbi: számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41; Cg.0109-303201) A vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek oldalain megadott személyes adatokat az Adatkezelő nem ismeri meg. 
Érintettek: Azon Felhasználók, akik online jegyet vásárolnak 
Kezelt személyes adatok: név; e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, rendelés azonosító, megrendelt jegyekre vonatkozó adatok 
Adatkezelés célja: szerződés teljesítéséhez kapcsolódó számlázási kötelezettség teljesítése. 
Adatkezelés jogalapja: Ektv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az InfoTv. 6. § (5) bekezdése, figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) alpontjára. 
Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év. 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Felhasználónak meg kell adnia személyes adatait ahhoz, hogy a kiválasztott jegyeket megvásárolhassa. A személyes adatok nélkül a Szolgáltató nem tudja feldolgozni rendelését és szerződés a Felhasználóval nem jöhet létre. 
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 
  
Általános tájékoztatás az ún. sütikről (cookie) 
•    A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja. A süti lényege, hogy a weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető. 
  
A    sütik fajtái 
•    Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig). 
•    Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik. 
•    Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. 
  
A    sütik elfogadásával összefüggő adatvédelmi szabályozás 
•    A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy webhelyszolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 
Tájékoztatás az érintett személy Rendelet szerinti jogairól 
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 
•    Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. 
•    Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását. 
•    Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell. 
•    Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
•    Az     adatkezelő     az     információkat     és     az     érintett     jogairól     szóló     tájékoztatást     és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel. 
•    A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók. 
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 
•    Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell: 
1.    az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről, 
2.    az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), 
3.    a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, 
4.    jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről, 
5.    a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen; 
6.    adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat. 
• A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia: 
1.    a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; 
2.    az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 
3.    az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 
4.    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
5.    arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 
6.    az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 
•    Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. 
•    Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza. 
3.    Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg 
•    Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell a 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról, és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e. 
•    A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók. 
•    E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza. 
4.    Az érintett hozzáférési joga 
•    Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). 
•    Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 
•    Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 
•    Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza. 
5.    A helyesbítéshez való jog 
•    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
•    Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is. 
•    Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza. 
6.    A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
•    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha 
1.    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
2.    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
3.    az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 
4.    a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
5.    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
6.    a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
•     A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges 
1.    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
2.    az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
3.    a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
4.    a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 
5.    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
•    A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza. 
7.Az adatkezelés korlátozásához való jog 
•    Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
•    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
1.    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
2.    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
3.    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
4.    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
•    Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell. 
•    A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza. 
8.    A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
•    Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
•    E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók. 
9.    Az adathordozhatósághoz való jog 
•    A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. 
•    Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is. 
•    Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkében foglalt, törléshez való jogra („az elfeledtetéshez való jogra”) vonatkozó előírásokat. Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
•    A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza. 
10.    A tiltakozáshoz való jog 
•    Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
•    Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a 
továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
•    Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 
•    Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 
•    Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 
•    A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21 cikke tartalmazza. 
11.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
•    Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 
1.    az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
2.    meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
3.    az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
•    Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 
•    A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza. 
12.    Korlátozások 
•    Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát. 
•    E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza. 
13.    Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
•    Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket: 
1.    az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 
2.    ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
3.    ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 
•     Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 
1.    az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
2.    az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
3.    a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 
•    A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza. 
14.    A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 
•    Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletben foglaltakat. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 
•    E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza. 
15.    A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
•    Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 
•    Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 
•    A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 
•    Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. 
•    E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza. 
16.    Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
•    A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 
•    Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 
•    E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza. 
A rendeletben foglaltak érvényesülését ellenőrző hatóság megnevezése: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 1530 Bp, Pf. 5. 
Tel: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 ugyfelszolgalat@naih.hu https://naih.hu/ 
Tájékoztató kamerás megfigyelőrendszer alkalmazásáról 
•    Tájékoztatjuk, hogy cégünk – mint adatkezelő – az e táblával jelzett helyiségben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme, továbbá a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen megfigyelést / kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz. A kamera rögzíti az Ön magatartását is. Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatás nem pusztán a jelen tájékoztatóval, hanem az egyes megfigyelt területek szöveggel és/vagy piktogrammal történő megjelölésével, valamint a kameraszabályzattal is megtörténik. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet ráutaló magatartással tesz meg. Amennyiben Ön a megfigyelt területre e tájékoztatást megismerve bemegy, ott benn tartózkodik, a hozzájárulás megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez. Kérjük, ne menjen be, ha ehhez nem kíván hozzájárulni! 
•    Ezen adatkezelés jogalapja: az adatkezelő / munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése. 
•    Látogatók, vendégek tájékoztatása: A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással megadottnak tekintendő. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére a területre bemegy. Az adatkezelés jogalapja a látogatók, vendégek vonatkozásában az érintett hozzájárulása. A térfigyelő kamerarendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, adatokat közvetlenül rögzít. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik. 
•    Tájékoztatjuk, hogy harmadik fél számára történő adatközlésre kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor. A kamerarendszer működtetése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelésről tájékoztatást, törlést, zárolást kérhet, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, élhet egyéb, jogszabályokban meghatározott jogaival, ha ilyenek léteznek az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül, írásban, valamint jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, kártérítést és sérelemdíjat követelhet, továbbá fordulhat a NAIH-hoz (www.naih.hu) is. 
•    Tárolás ideje: A rögzített felvételek felhasználás hiányában maximum 3 (három) munkanapig őrizhetők meg. Felhasználásnak minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. 
•    A tárolás helye: az adatkezelő székhelye / telephelye. 
•    A felvétel megtekintésére jogosultak: Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult. 
•    Adatbiztonsági intézkedések: 
1.    A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kell elhelyezni, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa. 
2.    A megfigyelés és a tárolt képfelvételek visszanézése kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából végezhető. 
3.    A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet. 
4.    A felvétel hordozó eszközeit elzárt helyen kell tárolni. 
5.    A tárolt képfelvételekhez hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy az adatkezelő személye azonosítható legyen. 
6.    A tárolt képfelvételek visszanézését és a képfelvételekről készített mentést dokumentálni kell. 
7.    A jogosultság indokának megszűnése esetén a tárolt képfelvételekhez a hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni. 
8.    A rögzítő készülékben elkülönített merevlemezről fut az operációs rendszer és a rögzítésre került felvételek. A felvételekről külön biztonsági másolat nem készül. 
9.    Jogsértő cselekmény észlelését követően a cselekményről készült felvétel tarolása és a szükséges hatósági eljárás haladéktalanul kezdeményezése felől intézkedni kell, egyben tájékoztatni kell a hatóságot, hogy a cselekményről képfelvétel készült. 
Tájékoztatás az érintett személy jogairól, és a jogérvényesítésről a kamerás megfigyelés során 
•    Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Az érintett jogait részletesen az Adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza, amely elérhető a társaság honlapján, illetve a székhelyén. 
Adatkezelési alapelveink összhangban állnak az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
•    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 
•    évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) •     évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
•    évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); 
•    évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
•    évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); 
•    a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
•    az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 
•      
Kelt: Debrecenben, 2020. év június hónap 23. napján 
 
 

Készítette TicketBase 2019-ben. Minden jog fenntartva