Profil
Visegrádi Fellegvár Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Pilisi Parkerdő Zrt. Üzemeltetésében álló Visegrádi Fellegvárba való belépésre jogosító belépőjegyek elektronikus úton történő megvásárlása esetén

Utolsó frissítés / Hatályos: 2023. május 15-től

 

I. FOGALMAK, AZ ÁSZF HATÁLYA

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed Pilisi Parkerdő Zrt. (a továbbiakban: Eladó) Üzemeltetésében álló Visegrádi Fellegvárba történő belépésre jogosító belépőjegyeknek (a továbbiakban: Belépőjegy, vagy Jegy)

  • a https://ticketbase.eu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal)
  • a Ticket Base Kft. által üzemeltetett webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) történő megvásárlása során.

A Belépőjegyek elektronikus úton történő megvásárlása kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései szerint történhet.

AZ ELADÓ (JEGY ÉRTÉKESÍTŐ) ADATAI:

 

Név: Pilisi Parkerdő Zrt.

Székhelye: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.

Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósága

Cégjegyzékszáma: 13-10-040224

Adószáma: 10901816-2-13

E-mail címe: informacio@pprt.hu

Honlapjának címe: http://parkerdo.hu

Telefonszám: +36 26 598-000

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 2028 Pilismarót, Ady Endre u. 47.

Panaszkezelés E-mail címe: visegrad@pprt.hu

Telefonszám: +36 33 471-169

Értékesítő honlap címe: https://ticketbase.eu

 

WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐ ADATAI:

 

Név: Ticket Base Kft.

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 7.

Cégjegyzékszám: 15-09-088269

Adószáma: 29042179-2-15

E-mail címe: ticketbase@ticketbase.eu

Tárhely szolgáltató neve: Forpsi - BlazeArts Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 6.1/8.

Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@forpsi.hu

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Webáruház: A Ticket Base Kft. által üzemeltetett webáruház

Weboldal: A https://ticketbase.eu weboldal.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: Olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Vevő: Az Eladó által a Webáruházon keresztül közvetített elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő, így a Belépőjegy megvásárlására megrendelést leadó természetes személy, valamint gazdálkodó szervezet.

Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

Belépőjegy, vagy úgyis mint Jegy: Az Eladó által a Webáruházon keresztül értékesített bármely és valamennyi belépőjegy, amely a vásárlástól számított egy éven belül egyszeri belépésre jogosít az Eladó által üzemeltetett Visegrádi Fellegvár területére.

Elektronikus jegy: Az a Belépőjegy, amelyet a Vevő a vásárlást követően az általa megadott e-mail címre automatikus válaszüzenetben elektronikus formában megkap és amelyet a Webáruház rendszere egyedi QR kód létrehozásával generál.

Visegrádi Fellegvár: Az Eladó által működtetett és üzemeltetett Visegrádi Fellegvár.

Jognyilatkozat: Joghatás kiváltására irányuló akaratnyilatkozat.

Ajánlat: Az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándékot egyértelműen kifejező és lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozat.

Ajánlati kötöttség: Nyilatkozatához kötve van a Vevő, amennyiben az adásvételi szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz.

Ajánlat elfogadása: Az ajánlattal való egyetértést kifejező jognyilatkozat. Az ajánlat elfogadásának minősül a Webáruház által a Belépőjegy elektronikus megküldésekor küldött visszaigazoló üzenet.

Adásvételi Szerződés: A Vevő és az Eladó által a Belépőjegy megvásárlása során kötött adásvételi szerződés, amely alapján a Vevő köteles a Belépőjegy vételárának az Eladó részére történő megfizetésére, az Eladó pedig köteles a Belépőjegyet Vevő rendelkezésére bocsátani és az érvényes Belépőjegy alapján a Vevőt a Visegrádi Fellegvár területére egyszeri alkalommal beengedni.

Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: A Fogyasztó és az Eladó által a Webáruházon keresztül kötött adásvételi szerződés.

Fogyasztói jogvita: A Fogyasztó és az Eladó közötti Fogyasztói szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.

Távollévők között kötött szerződés: Olyan Fogyasztói szerződés, amelyet a Belépőjegy megvásárlására szervezett távértékesítési rendszer keretében, azaz a Webáruházon keresztül, a  elek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: Olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Kellékszavatosság: A Ptk. Hatodik Könyve XXIV. Fejezet 2. Alfejezete szerint szabályozott jogok és kötelezettségek összessége olyan szerződés hibás teljesítése esetén, amely alapján a felek kölcsönös szolgáltatással tartoznak egymásnak.

Elállás: A szerződés megszüntetésére irányuló, a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozat, amely alapján a jelen ÁSZF IV fejezetében pontjában meghatározottak szerint Eladó köteles a Vevő részére a teljes vételárat visszatéríteni, Vevő pedig ezt követően nem jogosult a Belépőjegyet felhasználni.

Panasz: Olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá, különös tekintettel a Vevőnek az Eladó tevékenységével kapcsolatos kifogásaira.

 

RÖVIDÍTÉSEK, IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Ptk.: A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Pp.: A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

Fgytv.: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Ektv.: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Info tv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Szjt.: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Fvr.: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet  

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

II. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ JEGYVÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

A Webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között.

A Webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. A Webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek elektronikus (automatikus) visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között, amelynek részletes leírását a jelen ÁSZF tartalmazza.

A Webáruház használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, amelyeket jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül.

A Webáruház tartalmának bármely része elérhető bárki számára regisztráció nélkül. Ez alól kivételt képeznek a személyes profil létrehozását követően elérhető megvásárolt „Belépőjegyeim” szekció és a profil kezeléséhez, illetve annak megszüntetéséhez kapcsolható funkciók. 

A MEGRENDELÉS SORÁN MEGADANDÓ ADATOK

A megrendelés során a Vevőnek a következő adatokat kell kötelezően megadnia az Eladó részére:

a) Amennyiben a vásárló magánszemély:

- vezetéknév,

- keresztnév,

- Email cím,

- irányítószám

- város,

- utca,

- házszám

 

b) Amennyiben a vásárló gazdálkodó szervezet:

- vezetéknév,

- keresztnév,

- email cím,

- irányítószám

- város,

- utca,

- házszám

- Cégnév,

- Adószám

- Székhely

 

c) Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a személyes adatoktól:

- név,

- irányítószám,

- város,

- utca,

- házszám.

 

A Vevő büntetőjogi felelősségének tudatában elismeri, hogy a megrendelés során megadott személyes adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

 

A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

a) A Vevőnek a megrendelés leadásához először a „Kezdőoldalon” vagy a „Partnereink” aloldalon rá kell kattintani a „Jegyvásárlás” gombra. A gombra kattintást követően az Eladó profiloldala tölt be, amely tartalmazza az Eladó megnevezését, általános leírását, nyitvatartását, elérhetőségeit, valamint a földrajzi elhelyezkedését és aktuális híreit.

b) Az Eladó profil oldalán ki kell választania a megvásárolni kívánt Belépőjegyet. Ekkor a képernyő alsó részében láthatóvá válik a „Kiválasztott jegyek” szekció, amely magában foglalja a kiválasztott jegyek mennyiségét és azok összértékét. Ezt követően a „Tovább az adatok megadásához” gombra kattintva a felhasználó a „Jegyvásárlás” oldalra kerül.  

c) A „Jegyvásárlás” oldalon a „Kiválasztott jegyek” szekcióban tételesen fel vannak tüntetve a kiválasztott jegyek, azok megnevezése, ára, darabszáma és típusonkénti illetve teljes összesítése. Ezen felül egy információs mezőben fel vannak tüntetve a jegyek érvényességére vonatkozó információk.

d) A jegyek érvényességére vonatkozó fül alatt a Vevő kiválaszthatja a vásárlás típusát, azaz, hogy saját részre vagy pedig ajándékba vásárolja a jegyet. Amennyiben saját részre vásárol a Vevő, abban az esetben szükséges megadni a személyes adatokat. Amennyiben a Vevő ajándékba vásárolja a kiválasztott jegyet, akkor a megajándékozott nevét szükséges megadni.

e) A „Személyes adatok” szekcióban ki kell választani, hogy a Vevő magánszemély vagy gazdálkodó szervezet, és ennek megfelelően meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat.

f) Ezt követően el kell fogadni a Vevőnek az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Nyilatkozatot az ezek mellett elhelyezett jelölőnégyzetek kiválasztásával. Amennyiben a számlázási adatok eltérnek a személyes adatoktól akkor azokat is szükséges megadni.

g) Regisztrációval nem rendelkező Vevők esetében a „Felhasználói fiók” szekcióban felhasználói fiók hozható létre. A vásárlás során megadott e-mail cím mellett két jelszómező kitöltésével létrehozható a felhasználó profilja. A felhasználói profil létrehozásával és kezelésével kapcsolatban Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a felhasználói profillal kapcsolatos valamennyi kötelezettség a Webáruházat üzemeltető Ticket Base Kft.-t terheli.

h) A megvásárolni kívánt termékek listája a böngésző „Vissza” gombjára kattintva tehető meg a „Jegyek kiválasztása” oldalon. Az oldal alján az „Összesítés” szekcióban látható a kiválasztott jegyek száma és azok összértéke. A „Megrendelés és Tovább a fizetéshez” gombra kattintva az oldal automatikusan a Barion fizetési felületére irányítja a felhasználót.

i) A Barion fizetési felületén a banki adatok megadását követően (Bankkártya szám, Lejárati dátum, CVC kód, Kártyán szereplő név, Email cím) a „FIZETEK” gombra kattintva véglegesíthető a megrendelés. A „FIZETEK” gombra történő kattintással a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik az Eladó felé.

Egyszerre több Jegy is vásárolható.

A jegyvásárlás a fizetés sikeres megtörténte után azonnal, valós időben megtörténik, és a Vevő a megrendelt Belépőjegyeket elektronikus formában azonnal megkapja az általa megadott e-mail címre. Így a Vásárló magát a Belépőjegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) veszi kézhez. A jegyeken felül azokkal egy időben a Vevő megkapja a vásárlásról kiállított számlát is.

 

ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA, HIBABEJELENTÉS

A Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a jegyvásárlási felületen (pl. a darabszámot a kívánt mennyiség pontos begépelésével tudja megadni).

Amennyiben a Vevő a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a megvásárolt Belépőjegyet, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Fontos, hogy ebben az esetben a Vevő ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba a Webáruházat üzemeltető Ticket Base Kft. Ügyfélszolgálatával. Az Ügyfélszolgálat a problémát orvosolja.

Hibabejelentés, Ticket Base Kft Ügyfélszolgálat:

web: ticketbase.eu/contact

Tel: +36 30 577 6628 (munkaidőben)

 

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

A Jegyek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót tartalmazó módon vannak feltüntetve. A Jegyek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Az árváltoztatás jogát az Eladó fenntartja és a Webáruház felületén jelentkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

3. A Vevő a vételárat kizárólag online bankkártyás fizetéssel teljesítheti, amelyre „Megrendelés és Tovább a fizetéshez” gombra történő kattintást követően rögtön köteles a Vevő.

4. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

ELEKTRONIKUS JEGY – SZOLGÁLTATÁS

 

A vásárlás során Vevő a megvásárolt Jegyet/Jegyeket Elektronikus formában kapja meg a Vevő által a vásárlás során megadott e-mail címre.

Az Elektronikus jegy egy teljes értékű és a Visegrádi Fellegvár területére való belépésre teljes mértékben jogosító Jegynek minősül. Az Elektronikus jegyen lévő számsor és QR kód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A QR kódot a Visegrádi Fellegvár helyszínén belépéskor elektronikusan ellenőrzik.

Az Elektronikus jegy kiszállítására nincs mód, az elektronikusan kézbesítésre kerül elektronikus formában, ezért kézbesítési díj felszámolására nem kerül sor.

A vásárlásról a számlát az Eladó küldi a Vevőnek a vásárlási folyamat során megadott e mail címére. Az Eladó az elektronikus számlát a Vevő által megadott adatok alapján, automatikusan, elektronikus számla szolgáltató (Számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft.) közbeiktatásával bocsátja ki. A Vevő a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az elektronikus számlát. Az elektronikus számla .pdf formátumban kerül kiküldésre a Vevő által megadott e-mail címre.

Az Elektronikus jegyet a Vevő kinyomtathatja, illetve okos készülékeinek segítségével is érvényesítheti. Ebben az esetben érdemes a készülék memóriájába menteni az Elektronikus jegyeket, amelyeket a beléptetésnél elektronikusan ellenőriznek az Eladó munkatársai. Az esetlegesen felhasználói hibából törlődött jegyek újraküldésére a https://ticketbase.eu ügyfélszolgálatával történő egyeztetést követően van lehetőség.

Az Elektronikus jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vevőt terheli. Az Elektronikus jegyet a Vevő köteles magával hozni a Visegrádi Fellegvárba történő belépéshez, az Elektronikus jegy nélkül Vevő nem jogosult a Visegrádi Fellegvár területére belépni.

A Jegy a Visegrádi Fellegvárba történő egyszeri belépésre jogosítja a Vevőt.

Vevő tudomásul veszi, hogy az Elektronikus jegy-en található QRkódot a belépéskor elektronikusan ellenőrzik, amely ellenőrzés az Elektronikus jegyet automatikusan érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet az Eladó beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. Amennyiben az első beléptetést követően Vevő elhagyja a Visegrádi Fellegvár területét, nincs lehetőség ismételt belépésre. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az Elektronikus jegy belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Eladó kártérítésre nem kötelezhető.

Az Eladó kibocsátott Elektronikus jegy a megvásárlás napjától számított egy éven belül használható fel. Egy év elteltét követően – amennyiben a jegyet nem használták fel – a jegyet automatikusan érvénytelenítik.

Vevő elfogadja, hogy amennyiben a Jegy érvényességi idején belül a szolgáltatás igénybevétele bármely, az Eladó érdekkörében felmerülő okból tartósan 15 napot meghaladóan egybefüggően akadályozott, úgy az akadály megszűnésétől számított 3 hónapig a Jegy akkor is felhasználható, ha annak érvényességi ideje már lejárt. Ebben az esetben az akadály megszűnésének napjáról az Eladó 8 napon belül e-mailben értesíti a fel nem használt Jeggyel rendelkező Vevőt.

 

 

 

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG

 

Eladó szavatol azért, hogy a Vevő által megvásárolt Jegy alkalmas a Fellegvárba történő egyszeri belépésre, a vásárlás napját követő egy éven belül.

Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159. § szabályai szerint.

 

IV. FOGYASZTÓVAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

 

Az ÁSZF jelen IV. fejezete abban az esetben alkalmazható, amennyiben a Vevő Fogyasztónak minősül.

ELÁLLÁSI JOG

A Fogyasztó jogosult az Elektronikus jegyek átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Nem jogosult a fogyasztó a szerződéstől elállni, ha a Jegyet már felhasználta.

Az Elállási jog gyakorlásának a menete:

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az Eladó elérhetőségeinek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletben elérhető elállási nyilatkozatmintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha elállási nyilatkozatát legkésőbb a határidő lejáratának utolsó napján elküldi Eladó részére.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-on keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az Eladó a határidő számítás szempontjából. Eladó az elállási nyilatkozatokat a visegrad@pprt.hu címen fogadja.

A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Az ÁSZF 1. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően a Vevőnek meg kell jelölnie az Elektronikus jegyen szereplő kódszámot. Nyilatkozni kell továbbá arra nézve, hogy a Vevő a Jegyet nem használta fel. A Jegyet nem szükséges megküldeni, mert azt az Eladó elektronikusan érvényteleníti.

Az elállásra vonatkozó nyilatkozat átvételéről Eladó haladéktalanul értesíti a Fogyasztót.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítésnél a Fogyasztó által használt bankkártya számlájára történik a visszautalás, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ÁSZF jelen fejezetének megfelelően, és a kellő határidőben gyakorolta.

 

 

V. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 

Az Eladó kijelenti, hogy az ÁSZF hatálya alá tartozó, Szerződéssel érintett személy(ek) szerződéskötés és teljesítés során megismert személyes adatait kizárólag a jogszabályokban foglalt kötelezettségek, valamint a szerződés teljesítése, illetve a szerződésből fakadó esetleges jogvita során a jogérvényesítés érdekében kezeli, a jogszabályokban foglalt megőrzési idők figyelembevételével. Az adatkezelésre az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a nemzeti jogszabályok vonatkoznak. Az Eladó Adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el, illetve az Eladó Erdészetein kifüggesztésre került: https://parkerdo.hu/parkerdo/kozzeteteli-kotelezettsegek

 

A Webáruházban létrehozott „Felhasználói profillal” kapcsolatos a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek a Webáruházat üzemeltető Ticket Base Kft.-t terhelik. A Ticket Base Kft. adatvédelmi tájékoztatója https://ticketbase.eu/adatvedelem oldalon érhető el.

 

VI. PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK RENDEZÉSE

 

A Vevő a Jeggyel vagy az Eladó jelen ÁSZF-ben szabályozott tevékenységével kapcsolatos panaszait az Eladó Panaszkezelési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően vizsgálja ki.

 

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 2028 Pilismarót, Ady Endre u. 47.

Panaszkezelés E-mail címe: visegrad@pprt.hu

Telefonszám: +36 33 471-169

 

 

A Vevő által a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott panaszát az Eladó 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki és a panaszt írásban megválaszolja. Az Eladó a névtelen bejelentéseket, továbbá a válaszadáshoz szükséges elérhetőséget meg nem jelölő panaszokat nem vizsgálja ki.

Eladó Panaszkezelési szabályzata a következő linken érhető el, illetve az Eladó Erdészetein kifüggesztésre került: https://parkerdo.hu/parkerdo/kozzeteteli-kotelezettsegek

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A§ (8) bekezdése alapján Vevő – panaszának elutasítása esetén - alábbi testület eljárását kezdeményezheti:

a)  Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4. em.2.

Hivatali kapu/KRID: 560351920

Telefon/fax: +36 1 792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Az Eladó az Fgytv. 36/C. § szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

 

b) Szentendrei Járásbíróság

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György u. 85.

Levelezési cím: 2001 Szentendre, Pf. 55.

Központi telefonszám: +36 26 311 118; +36 26 301 163;

Telefax: +36 26 500 183

E-mail cím: birosag@szentendre.birosag.hu

 

A Eladó Belépőjegyeivel, a Webáruházban történő jegyek megvásárlásával összefüggésben keletkező jogvitát a felek elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.

A Szerződés joga a magyar jog, az ÁSZF-ben részletesen nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései, az irányadók.

 

Kelt, Visegrád, 2023. május 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet

Elállási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Pilisi Parkerdő Zrt.

Cím:2028 Pilismarót, Ady Endre u. 47.

e-mail: visegrad@pprt.hu

 

Alulírott/ak …………………………….. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:…………………………………………………..

Az elektronikus jegy kódszáma:……………………………………………………………….

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel.

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

 

 

Kelt:………………………..  

 

 

……………………………………..  

Fogyasztó aláírása

Készítette TicketBase 2019-ben. Minden jog fenntartva