Profil
Visgerádi Fellegvár Adatkezelési szabályzat

Pilisi Parkerdő Zrt.

(Cégjegyzékszám: 13-10-040224, székhelye: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.)  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésekor különös figyelemmel voltunk az Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése  tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR), az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: Info tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:  Ptk.) rendelkezéseire. A Pilisi Parkerdő Zrt. a GDPR előírásait minden adatkezelés vonatkozásában különösképpen szem előtt tartja.    

Adatkezelő és elérhetősége: Pilisi Parkerdő Zrt. (a továbbiakban úgyis, mint „Adatkezelő”), 

(Cégjegyzékszám: 13-10-040224, székhely: 2025 Visegrád, Mátyás király u. 6.)  

Tel.:   +36 26 598000

Email: informacio@pprt.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Vagyonbank Kft. dr. Hajdu Attila adatvédelmi tisztviselő, Tel.: 06-20-770-6578, Email: hajdu.attila@vagyonbank.eu

 

1. Jelen adatvédelmi tájékoztató azon érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozik, akik a  https://www.ticketbase.eu online webshopon keresztül online vásárolnak belépőjegyet az Adatkezelő által üzemeltetett Visegrádi Fellegvárba. A teljes adatkezelési  tájékoztatónkat megtekintheti a http://parkerdo.hu oldalon.  

Azzal, hogy Ön online megvásárolja a Visegrádi Fellegvárba szóló belépőjegyet szerződés jön létre Ön és az Adatkezelő között, amelynek teljesítéséhez szükséges az Ön  személyes adatainak kezelése. (Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR. 6. cikk (1) b)  pontja). Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatokat a közöttünk létrejövő szerződés teljesítése  érdekében kezeljük.  

A személyes adatok a szerződés teljesítésével törlésre kerülnek.   

Adatkezelés célja

A https://www.ticketbase.eu webshopon keresztül történő online jegyvásárlás biztosítása, az érintettel történő szerződéskötés

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. b)

Kezelt adatok

Név, e-mail cím, lakcím

Adatkezelés tartama

a szerződés teljesítéséig terjedő időtartam

Közös adatkezelés

nincs

Adattovábbítás

nincs

Adatmegismerés

az adatkezelés időtartama alatt a személyes adatokat az Adatkezelők munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg

Harmadik országok

az Adatkezelők harmadik országbeli címzettek és/vagy nemzetközi szervezetek részére a személyes adatokat nem továbbítják

Adatfeldolgozó

van, a Ticket Base Kft. 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 7. szám alatti társaság

 

2. Azzal, hogy Ön online jegyet vásárol az Adatkezelő által üzemeltetett Visegrádi Fellegvárba, tudomásul veszi, hogy az Adatkezelőnek számla kiállítási kötelezettsége keletkezik, amely a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Számviteli tv.) meghatározott jogszabályi kötelezettsége. (Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR. 6. cikk (1) c) pontja.)  Tájékoztatjuk, hogy az online jegyvásárláshoz kapcsolódóan a számlázáshoz szükséges adatokat a Számviteli tv.-ben foglalt kötelezettségeinek betartása érdekében kezeli az adatkezelő.  

Tájékoztatjuk, hogy a kiállított számlán szereplő kezelt adatot a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni.   

Adatkezelés célja

Számviteli tv. szerinti kötelezettség teljesítése

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. c) (jogi kötelezettség teljesítése)

Kezelt adatok

Név, Lakcím

Adatkezelés tartama

8 év

Közös adatkezelés

nincs

Adattovábbítás

nincs

Adatmegismerés

az adatkezelés időtartama alatt a személyes adatokat az Adatkezelők munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg

Harmadik országok

az Adatkezelők harmadik országbeli címzettek és/vagy nemzetközi szervezetek részére a személyes adatokat nem továbbítják

Adatfeldolgozó

Ticket Base Kft. 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 7. szám alatti társaság, szamlazz.hu-t üzemeltető KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. szám alatti társaság

  

3. Az online jegyvásárlással kapcsolatban Önnek lehetősége van kapcsolatba lépni Társaságunkkal.  Amennyiben kapcsolatba lép velünk, azzal önkéntesen hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. (Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont). Tájékoztatjuk, hogy amennyiben kapcsolatba lép Társaságunkkal, a megkeresés megválaszolása érdekében kezeljük személyes adatait.  

A GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjának megfelelően tájékoztatjuk, hogy a kapcsolatfelvétel megválaszolásának feltétele a fenti hozzájárulás. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a kapcsolatfelvétel megválaszolása előtt a hozzájárulását visszavonja, az azt a következményt vonja maga után, hogy kérdését nem tudjuk megválaszolni. 

A kapcsolatfelvétel megválaszolását, valamint az abból fakadó kötelezettségek maradéktalan teljesítését követően a személyes adatokat haladéktalanul töröljük.  

Tájékoztatjuk továbbá, hogy kizárólag a kapcsolatfelvétel megválaszolásához szükséges adatokat kezeljük, így az ahhoz nem szükséges személyes adatokat haladéktalanul töröljük.  

Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel megválaszolása

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bek. a) (önkéntes hozzájárulás)

Kezelt adatok

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés tartama

a kapcsolatfelvétel megválaszolása és az abból eredő kötelezettség

 

maradéktalan teljesítéséig terjedő időtartam

Közös adatkezelés

nincs

Adattovábbítás

nincs

Adatmegismerés

az adatkezelés időtartama alatt a személyes adatokat az Adatkezelők munkatársai, feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg

Harmadik országok

az Adatkezelők harmadik országbeli címzettek és/vagy nemzetközi szervezetek részére a személyes adatokat nem továbbítják

Adatfeldolgozó

nincs

 

4. Ha érintettként gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében az érintetteket megillető jogokat, kérem, forduljon hozzánk vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Az érintetteket az alábbi jogok illetik meg:  

I. Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),  

II. Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),  

III. A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),  

IV. Az adatkezelés vagy adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),  

V. Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),  

VI. Az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),  

VII. Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatkezelés vagy adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés vagy adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk). 

VIII. A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés vagy adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).  

Amennyiben panasszal kíván élni, úgy a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk során a személyes adatokat mindig valós célból, jogszerűen és valós jogalappal, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az adatvédelem és adatbiztonság követelményeit mindenkor betartva, az adatvédelmi alapelveket – így különösen, de nem  kizárólagosan a célhoz kötöttség és adattakarékosság elveit – mindenkor érvényre juttatva, az  érintettek jogaira vonatkozó tájékoztatás mindenkori megadásával kezeljük.  

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

Visegrád, 2023. május 15.

 

Pilisi Parkerdő Zrt.

    Reinitz Gábor

    vezérigazgató          

Készítette TicketBase 2019-ben. Minden jog fenntartva