Profil
ozoon_gdpr

15. sz. melléklet
 Adatkezelési tájékoztató szálláshely-szolgáltatással összefüggő adatkezeléssel kapcsolatban
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., a Pangea Hotel****, a Hotel Dzsungel**, továbbá az Ózoon Hotel*** üzemeltetője, mint Adatkezelő, ügyfeleinek, vendégeinek, valamint a honlapok látogatóinak – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR) foglaltak alapján – a személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.
  Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Adatkezelő adószáma:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi tisztviselő:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 15-09-073695
18800489-2-15
4431 Nyíregyháza, hrsz 15010/2. Gajdos László ügyvezető
Hok József
hok.jozsef@gmail.com +36 20 480 3214
               A Nyíregyházi Állatpark három szállodával is várja a park látogatóit.
Pangea Hotel****
Cím: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Blaha Lujza sétány 15. Web: www.pangeahotel.hu
Telefon: +36 20 489 8921 +36 42 200 551
E-mail: info@pangeahotel.hu
Hotel Dzsungel**
Cím: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Blaha Lujza sétány 15. Web: www.hoteldzsungel.hu
                    Telefon: +36 20 362 6717
E-mail: szallas@hoteldzsungel.hu
Ózoon Hotel***
+36 42 479 710
       Cím: 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 2.
Web: www.ozoonhotel.hu
Telefon: +36 20 384 4838 +36 42 402 001 +36 42 595 448 E-mail: szallas@ozoonhotel.hu
            
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., a Pangea Hotel****, a Hotel Dzsungel**, továbbá az Ózoon Hotel*** üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy vendégeink már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtti időszaktól elutazásukat követő időszakig megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.
15. sz. melléklet
 Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk. Az adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető a szállodák weboldalán, továbbá recepcióján, papíralapon is.
Adatkezelésünk jogalapja elsősorban az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének
• a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés),
• b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés),
• c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés)
• e) pontja (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges);
• f) pontja (jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés)
  Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”).
II. FOGALMAK
1. „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
4. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
5. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e
15. sz. melléklet

közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
9. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
10. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
III. ALAPELVEK
A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:
• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
• a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
• gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
• a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
• a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
15. sz. melléklet

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE
1. HONLAP HASZNÁLAT (SZERVER NAPLÓZÁS)
Amennyiben a szállodáink weboldalainak látogatója megtekinti a szállodáink weboldalát, információk (melyek lehetnek akár személyes adatok is pl. IP-cím) cserélődnek a látogató berendezése (pl. asztali számítógép, laptop és egyéb technikai eszközök, együttesen: berendezések) illetve a vállalkozás szervere között. Az adatrögzítés folyamata a következő: a felhasználó internetes oldalhoz történő valamennyi hozzáférése, azaz minden egyes fájl-lehívás vagy fájl-lehívási kísérlet esetén az adott folyamathoz tartozó adatok egy protokollfájlban kerülnek eltárolásra (logfile).
A honlap lehívásával kezelt információk köre (log fájl formájában) a következők:
IP cím, böngésző típusa, a látogatás időpontja, meglátogatott oldal címe, böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (például típus, beállított nyelv), valamint az előzőleg látogatott oldal címe.
A honlap használattal kezelt személyes adatok adatkezelési célja:
Honlap egyes oldalainak biztonságos üzemeltetése, a honlap elérhetetlenségét okozó túlterheléses támadások elleni védelem biztosítása.
A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a vállalkozás jogos érdeke.
A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési címzettjei / címzettek csoportjai:
EXAGENT GROUP Kft. (4400 Nyíregyháza, Kengyel utca 4. A. ép.)- informatikai szolgáltatás -, Adatfeldolgozó
RACKFOREST ZRT. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.) - tárhely szolgáltatás, - Adatfeldolgozó
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: Az adatok 30 napos időtartamra kerülnek tárolásra, majd azt követően automatikusan törlődnek
Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megállapítható, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos.
15. sz. melléklet
    
2. COOKIE KEZELÉS
Adattovábbítás címzettjei:
EXAGENT GROUP Kft. (4400 Nyíregyháza, Kengyel utca 4. A. ép.)- informatikai szolgáltatás -, Adatfeldolgozó
RACKFOREST ZRT. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.) - tárhely szolgáltatás, - Adatfeldolgozó
Érintettek: szállodáink weboldalainak látogatói
Kezelt adatok: Alapvető működést segítő sütik. Ezen sütik biztosítják a Honlap megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. A legtöbb vállalkozás használt süti úgy nevezett munkamenet (session) süti, amely a böngésző bezárásával törlődik a számítógépéről. Emellett van néhány hosszabb életű süti, melynek segítségével a weboldal felismeri a látogatókat.
15. sz. melléklet
 Az adatkezelés célja: A szállodák weboldalainak biztonságos üzemeltetése, statisztikai célú webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.
     A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Profilalkotás: nem történik
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, a vállalkozás jogos érdeke
  Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
  A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama:
Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig, Használatot elősegítő sütik: 3 hónapig
 
Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megállapítható, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos.
3. KAPCSOLATFELVÉTEL
Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki az adatkezelő által megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Társasággal.
Profilalkotás: nem történik
Adattovábbítás címzettjei:
EXAGENT GROUP Kft. (4400 Nyíregyháza, Kengyel utca 4. A. ép.)- informatikai szolgáltatás -, Adatfeldolgozó
RACKFOREST ZRT. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.) - tárhely szolgáltatás, - Adatfeldolgozó
Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
15. sz. melléklet
 Az adatkezelés célja: A megkeresés érdemben történő feldolgozása, kérdések megválaszolása, tájékoztatás. Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon, postai úton. Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük.
   Kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott személyes adat
   Az adatkezelés jogalapja: Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön (vélelmezett) önkéntes hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogos adatkezelést.
    A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, megválaszolását követően töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés
 
4. PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
15. sz. melléklet
 természetéből adódóan - adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Társaság, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.
 Az adatkezelés célja: A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg a panasz beérkezését követően harminc napon belül megküldeni.
 Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki a panaszt tesz a vállalkozás tevékenységével kapcsolatban.
Kezelt adatok: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Profilalkotás: nem történik
Adattovábbítás címzettjei:
    Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.törvényben foglaltakra.
  
EXAGENT GROUP Kft. (4400 Nyíregyháza, Kengyel utca 4. A. ép.)- informatikai szolgáltatás -, Adatfeldolgozó
RACKFOREST ZRT. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.) - tárhely szolgáltatás, - Adatfeldolgozó
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
5. TELEFONOS/SZEMÉLYES SZÁLLÁSFOGLALÁS
Érintettek: Azon személyek, akik telefonon/személyesen szobát foglalnak szállodáink egyikében.
Az adatkezelés célja:
Az adatgyűjtésünk célja, a foglalás nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése. Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása. A szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatások, mint célok:
- lefoglalt szállodai szolgáltatás biztosítása,
- igényelt ellátás biztosítása.
Telefonszámát abban az esetben használja fel Adatkezelő, ha a foglalással kapcsolatban pontosítás vagy újabb egyeztetés szükséges. A Felhasználó e-mail címére kerül kiküldésre a foglalás visszaigazolása, illetve a díjbekérő levél, továbbá e-mail címét abban az esetben használjuk, ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról. E-mail útján kerül megküldésre a számla, welcome levél (Ózoon Hotel nem küld welcome levelet) és elégedettségi kérdőiív is, amennyiben ehhez hozzájárul. Az igényére vonatkozó adatok szállodai szolgáltatás és megfelelő ellátás biztosításához szükségesek.
Az adatkezelés jogalapja:
• A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.
• A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés.
A kötelező adatok Vendég általi megadása a szállodai szobafoglalás igénybevételének feltétele. Ha Ön nem adja meg a kötelezően kért adatokat, nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.
15. sz. melléklet
     
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kategóriája:
Szobafoglalás esetén az alábbi személyes adatokat kérjük:
• Keresztnév
• V ezetéknév
• Email cím
• Telefonszám
• Cím
• Város
• Irányítószám
• Lakóhely szerinti ország
• Érkezés napja
• Elutazás napja
• Szoba típusa
• Megjegyzés – itt adhatja meg esetleges preferenciáit. Opcionálisan megadott információk
melyet Ön önkéntesen ad meg!
Az adatkezelési tevékenység leírása:
Az Adatkezelő részéről a vele munkaviszonyban levő recepciós, pénzügyi vagy értékesítési munkatársa az Adatkezelőnél működő elektronikus foglalási rendszerbe manuálisan betáplálja az érintett által megadott adatokat és e program segítségével összekapcsolja azokat a Szálloda adott szobájával, ezzel létrehozva a szobafoglalást. A Felhasználó e-mail címére kiküldésre kerül a foglalás visszaigazolása, illetve a díjbekérő levél.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Cégünk adatfeldolgozóként veszi igénybe a szállodai szolgáltatás nyújtása során használt ügyviteli szoftverek fejlesztőjét:
Hotelsystem Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. Adószám: 22992011-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-076644
MT-HostWare Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: HostWare Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-263594
Adószám: 10426917-2-42
Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122.
15. sz. melléklet
   
E-mail cím: hostware@hostware.hu Webhely: http://hostware.hu/
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama:
Társaságunk a foglalással kapcsolatos adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat- megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, igénybevett szolgáltatás számlán szereplő adatai, ára) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított 8 évig megőrzi.
A foglalással kapcsolatban kezelt további adatokat – ideértve a foglalással kapcsolatos, lényeges tartalmú üzeneteket is – Adatkezelő a foglalás visszaigazolásától (szerződéskötéstől) számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig megőrzi.
Az adatok tárolásának módja: Társaságunk informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.
Adatforrás meghatározása, amennyiben az adatok nem az érintettől származnak
• közvetlen az érintettől
• érintett törvényes képviselőjétől (kiskorú vendég esetén)
Az automatizált döntéshozatal (profilalkotás): nincs
Amennyiben az VII. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az adott hotel címre küldött e-mail útján.
6. ONLINE SZOBAFOGLALÁS WEBOLDALON
Érintettek: Azon személyek, akik Online szobát foglalnak a weboldalon
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szobát bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilván tartsuk a fizetési eszközt, amivel elkerülhetjük az azzal járó anyagi kockázatot, ha a vendég végül nem jelentkezik be a szállodába.
A bankkártya adatok kezelésének célja a foglalás biztosítása, valamint a foglalás végösszegének vagy egy részének lehívása lemondástól függően. Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a
15. sz. melléklet
       
Felhasználó azonosítása. Telefonszámát abban az esetben használja fel Adatkezelő, ha a foglalással kapcsolatban pontosítás vagy újabb egyeztetés szükséges. A Felhasználó e-mail címére kerül kiküldésre a foglalás visszaigazolása, illetve a díjbekérő levél, továbbá e-mail címét abban az esetben használjuk, ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról. Az igényére vonatkozó adatok szállodai szolgáltatás és megfelelő ellátás biztosításához szükségesek.
Az adatkezelés jogalapja:
• A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Felhasználó a foglalás elküldése során tájékoztatást kap arról, hogy a foglalással kapcsolatban megadott személyes adatait a foglalása alapján létrejövő, szállodai szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése céljából kezeli Adatkezelő.
• A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés.
A kötelező adatok Vendég általi megadása a szállodai online szobafoglalás igénybevételének feltétele. Ha Ön nem adja meg a kötelezően kért adatokat, nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kategóriája
Online leadott szobafoglalás esetén az alábbi személyes adatokat kérjük:
• Megszólítás
• Keresztnév
• V ezetéknév
• Email cím
• Telefonszám
• Cím
• Város
• Irányítószám
• Lakóhely szerinti ország
• Érkezés napja
• Elutazás napja
• V endégek neve, életkora
• Szoba típusa
• Teljes hitelkártya-adatok
15. sz. melléklet
  
• Különleges kérések – itt adhatja meg esetleges preferenciáit. Opcionálisan megadott információk melyet Ön önkéntesen ad meg!
Az adatkezelési tevékenység leírása
Az érintett által megadott adatok a D-Edge SAS, illetve Yieldplanet S.A. által üzemeltetett online foglalómotoron keresztül érkeznek a szálloda által használt Hostware szállodai ügyviteli rendszerbe, ezzel létrehozva a szobafoglalást. A Felhasználó e-mail címére kerül kiküldésre kerül a foglalás visszaigazolása, illetve a díjbekérő levél.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Cégünk az online szállásfoglaló rendszerhez adatfeldolgozóként informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.
D-Edge SAS Hospitality Solutions (14/16, boulevard Poissonnière 75009 Paris FRANCE Telefon: +33 1 44 71 05 05, accounts@d-edge.com, www.d-edge.com)
Yieldplanet S.A. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, Lengyelország, VAT no 5322002208, +48 22 769 38 09, www.yieldplanet.com
Cégünk adatfeldolgozóként veszi igénybe a szállodai szolgáltatás nyújtása során használt ügyviteli szoftver fejlesztőjét:
MT-HostWare Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: HostWare Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-263594
Adószám: 10426917-2-42
Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122. Postacím: 1149 Budapest, Róna utca 120-122. Telefon: +36 1 469 9000
E-mail cím: hostware@hostware.hu Webhely: http://hostware.hu/
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama:
• Társaságunk a foglalással kapcsolatos adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat- megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, igénybevett szolgáltatás számlán szereplő adatai, ára) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított 8 évig megőrzi.
15. sz. melléklet
     
• A foglalással kapcsolatban kezelt további adatokat – ideértve a foglalással kapcsolatos, lényeges tartalmú üzeneteket is – Adatkezelő a foglalás visszaigazolásától (szerződéskötéstől) számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig megőrzi.
• A bankkártya adatok titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében, kizárólag az arra jogosult személy részére lehetséges. A szállodából történő távozást követően az adatok többé nem fedhetők fel, a hozzáférés nem lehetséges.
Adatforrás meghatározása, amennyiben az adatok nem az érintettől származnak
• közvetlen az érintettől
• érintett törvényes képviselőjétől (kiskorú vendég esetén)
Az automatizált döntéshozatal (profilalkotás): nincs
Az adatok tárolásának módja: Társaságunk informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.
Amennyiben az VII. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az adott hotel címre küldött e-mail útján.
7. BEJELENTKEZÉS ÉS BEJELENTŐ LAP (ONLINE ÉS PAPÍR ALAPON)
Az Érintett a Szállodába érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt papír alapon szállodai bejelentőlapot tölt ki az alábbi adatokkal. A csillaggal jelzett adatok kitöltése kötelező. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatások igénybevételének feltétele.
Szállodáink az online foglalás során a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolják a foglalás beérkeztét. A levélben található „Online bejelentkezés” gombra kattintva a vendégeknek lehetősége van online kitölteni a bejelentkezési lapot, így vendégeink érkezéskor gyorsabban elfoglalhatják szobájukat. Az online bejelentkezés nem kötelező, csupán a vendégeknek nyújtott kényelmi szolgáltatás.
Érintettek: szállóvendégek
15. sz. melléklet
    
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a szálláshely igénybevételének biztosítása, illetve a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése a vendég részére. A szálláshely igénybevételéhez bejelentkezés szükséges, mely során szükség van olyan személyes adatokra, melynek nyilvántartását és továbbítását jogszabályok határozzák meg, illetve egyéb kapcsolódó szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek. Továbbá a szolgáltatás értékesítése során a pénzügyi tranzakció mentén történik a jogi megfelelés miatti adatkezelés.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kategóriája:
• Érkezés napja* • Távozás napja* • Szobaszám*
• Családnév*
• Keresztnév*
• Születési idő*
• Születési hely*
• Állampolgárság*
• Útlevélszám/személyi igazolvány száma*
• Lakcím*
• Email cím (opcionális)
• Gépjármű rendszám
• Aláírás*
• Gyermek esetén csak név és születési dátum*
Az adatkezelés jogalapja
• A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.
• A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés.
• A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulása.
A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.
15. sz. melléklet
   
Az adatkezelési tevékenység leírása
Az értékesítéssel foglalkozó munkakörben lévő munkavállaló a bejelentkezési lapon szereplő adatokat az Adatkezelő szálloda által használt ügyviteli szoftverben rögzíti. Online foglalás esetén az adatok az online foglaló motoron keresztül érkeznek a szállodai ügyviteli szoftverbe. A Bejelentkezési lapon 16 évnél fiatalabb személyek adatait is kezelnünk kell az idegenforgalmi adó miatt!
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Cégünk adatfeldolgozóként veszi igénybe a szállodai szolgáltatás nyújtása során használt ügyviteli szoftver fejlesztőjét:
Hotelsystem Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. Adószám: 22992011-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-076644
MT-HostWare Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: HostWare Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-263594
Adószám: 10426917-2-42
Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122. Postacím: 1149 Budapest, Róna utca 120-122. Telefon: +36 1 469 9000
E-mail cím: hostware@hostware.hu Webhely: http://hostware.hu/
Cégünk az online szállásfoglaló rendszerhez adatfeldolgozóként informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.
D-Edge SAS Hospitality Solutions (14/16, boulevard Poissonnière 75009 Paris FRANCE Telefon: +33 1 44 71 05 05, accounts@d-edge.com, www.d-edge.com)
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama:
A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre vonatkozó összes adat szintjén végezzük.
• A számlázási és adóügyi adatait (teljes név, lakcím, számla tartalma) a naptári év végétől számított 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint;
• A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes
15. sz. melléklet
      
vendéget. Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át
megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.
• A bejelentő lapon szereplő további adatokat Társaságunk a szerződéskötéstől számított 5 év –
a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig megőrzi.
• Amennyiben a Bejelentkezési lapon e-mail cím került megadásra a Hírlevélre történő feliratkozáshoz és ehhez az érintett egyértelműen hozzájárult, úgy az e-mail címet a
hozzájárulás visszavonásáig, vagy a törlés iránti kérelem teljesítéséig kezeljük.
Adatforrás meghatározása, amennyiben az adatok nem az érintettől származnak
• közvetlen az érintettől
• érintett törvényes képviselőjétől (kiskorú vendég esetén)
Az automatizált döntéshozatal (profilalkotás): nincs
Amennyiben az VII. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az adott hotelnek e-mail útján.
8. KAMERARENDSZER
A Társaság által üzemeltetett szállodák területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.
A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, azaz a jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk elérhetők a szállodák recepcióján.
Kezelt adatok: A szállóvendégek képfelvételeken látszódó arcképmása és cselekvése. Az üzemeltetett kamerarendszer hangot nem rögzít.
Profilalkotás: nem történik
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja)
15. sz. melléklet
   Érintettek: szállóvendégek
     
 Adattovábbítás címzettjei: Adattovábbítás nem történik.
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a Társaság székhelyén lévő szerver helyiségében található szerver 3 napig tárolja. A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában törli az adatkezelő 3 nap után.
A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a Társaság jogosultsággal rendelkező munkavállalói. A Társaság által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. A Társaság a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség.
Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megállapítható, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos. Annak érdekében, hogy az Adatkezelő minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak meghatározott személyek férhetnek hozzá.
9. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS A SZÁLLODAI BEJELENTŐ LAPON
Hírlevél küldése érdekében az Ön e-mail címét kezeljük.
Az adatkezelés célja: Az érintett tájékoztatása a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről, akciókról.
15. sz. melléklet
     
Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki a vállalkozás hírlevelére feliratkozik a szálloda bejelentkezési lapján megtett hozzájárulásával.
Kezelt adatok: e-mail cím, aláírás
Profilalkotás: nem történik
Az adatkezelés jogalapja: a vendég előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, amelyet a vendég a szállodai bejelentő lapon tett egyértelmű, kifejezett nyilatkozatával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatását követően.
Adattovábbítás címzettjei:
A Társaság vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.
Cégünk adatfeldolgozóként veszi igénybe a szállodai szolgáltatás nyújtása során használt ügyviteli szoftverek fejlesztőjét:
Hotelsystem Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. Adószám: 22992011-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-076644
MT-HostWare Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: HostWare Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-263594
Adószám: 10426917-2-42
Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122. E-mail cím: hostware@hostware.hu Webhely: http://hostware.hu/
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán.
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.
15. sz. melléklet
         
Hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet kapni, arról bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található link segítségével, vagy az adatvédelmi tisztviselő részére küldött e-mail útján. Ebben az esetben e-mail címét haladéktalanul töröljük az adatbázisunkból. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.
Önnek jogában áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, személyes adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, joga van az adathordozhatósághoz, hozzájárulása időbeli határ nélküli visszavonásához, tiltakozni adatai kezelése ellen, utóbbi esetben személyes adatai közvetlen üzletszerzés céljából tovább nem kezelhetők.
10. ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁS A HTTPS://WWW.HOTELDZSUNGEL.HU ÉS HTTPS://WWW.OZOONHOTEL.HU WEBOLDALAKON
Érintettek: Azon személyek, akik Online szobát foglalnak a https://www.hoteldzsungel.hu/ vagy a https://www.ozoonhotel.hu/ weboldalon
Az adatkezelés célja:
Az adatgyűjtésünk célja, a foglalás nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése. Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása. A szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatások, mint célok:
- lefoglalt szállodai szolgáltatás biztosítása,
- igényelt ellátás biztosítása.
Telefonszámát abban az esetben használja fel Adatkezelő, ha a foglalással kapcsolatban pontosítás vagy újabb egyeztetés szükséges. A Felhasználó e-mail címére kerül kiküldésre a foglalás visszaigazolása, illetve a díjbekérő levél, továbbá e-mail címét abban az esetben használjuk, ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról. Az igényére vonatkozó adatok szállodai szolgáltatás és megfelelő ellátás biztosításához szükségesek.
Az adatkezelés jogalapja:
• A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Felhasználó a foglalás elküldése során tájékoztatást kap arról, hogy a foglalással kapcsolatban megadott személyes adatait a foglalása alapján létrejövő, szállodai szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése céljából kezeli Adatkezelő.
15. sz. melléklet
     
• A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, azaz jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés.
A kötelező adatok Vendég általi megadása a szállodai online szobafoglalás igénybevételének feltétele. Ha Ön nem adja meg a kötelezően kért adatokat, nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kategóriája
Online leadott szobafoglalás esetén az alábbi személyes adatokat kérjük:
• Keresztnév
• V ezetéknév
• Email cím
• Telefonszám
• Cím
• Város
• Irányítószám
• Lakóhely szerinti ország
• Érkezés napja
• Elutazás napja
• Szoba típusa
• Megjegyzés – itt adhatja meg esetleges preferenciáit. Opcionálisan megadott információk
melyet Ön önkéntesen ad meg!
Az adatkezelési tevékenység leírása
Az Érintett által megadott adatok a Hotelsystem Kft. online foglalási rendszerén keresztül érkeznek a Szállodába, ezzel létrehozva a szobafoglalást a szállodai ügyviteli rendszerben. A Felhasználó e-mail címére kiküldésre kerül a foglalás visszaigazolása, illetve a díjbekérő levél.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Cégünk adatfeldolgozóként veszi igénybe a szállodai szolgáltatás nyújtása során használt ügyviteli szoftver/online foglaló motor fejlesztőjét:
Hotelsystem Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. Adószám: 22992011-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-076644
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama:
• Társaságunk a foglalással kapcsolatos adatok közül a számviteli törvényből fakadó bizonylat- megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat (név, cím, igénybevett szolgáltatás
15. sz. melléklet
    
számlán szereplő adatai, ára) tartalmazó bizonylatokat a törvény értelmében a bizonylat
kiállításától számított 8 évig megőrzi.
• A foglalással kapcsolatban kezelt további adatokat – ideértve a foglalással kapcsolatos,
lényeges tartalmú üzeneteket is – Adatkezelő a foglalás visszaigazolásától (szerződéskötéstől) számított 5 év – a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig megőrzi.
Adatforrás meghatározása, amennyiben az adatok nem az érintettől származnak:
• közvetlen az érintettől
• érintett törvényes képviselőjétől (kiskorú vendég esetén)
Az automatizált döntéshozatal (profilalkotás): nincs
Az adatok tárolásának módja: Társaságunk informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.
Amennyiben az VII. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az adott hotel címre küldött e-mail útján.
11. AJÁNDÉKUTALVÁNY
A Szálloda lehetővé teszi, hogy a Vendégek különböző ajándékutalványokat vásároljanak, amelyeket az adott értékben fel lehet használni a Szálloda szolgáltatására.
Érintettek: Azon személyek, szállodai ajándékutalványt kívánnak vásárolni
Kezelt adatok:
• Számlázási név és cím
• Megajándékozott neve
• Megajándékozott életkora
• Ajándékutalvány sorszáma
Az adatkezelés célja:
Ajándékutalvány vásárlásának lehetősége
15. sz. melléklet
      
Az adatkezelés jogalapja:
• a számlázáshoz szükséges adatok (számlázási név, cím) - Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)
• Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)- a megajándékozott neve, ajándékutalvány sorszáma
Adattovábbítás címzettjei:
Ticket Base Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 7.)- Adatfeldolgozó
Az Adatkezelő részéről a vele munkaviszonyban levő recepciós, pénzügyi vagy értékesítési munkatársa.
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: Az így kapott személyes adatokat a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 évig tárolja.
Az ajándékutalvány megrendelése és felhasználása önkéntes. Az Adatkezelő a leegyeztetett és megrendelt utalvány összegéről számlát, illetve sorszámozott utalványt állít ki. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.
Amennyiben az VII. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk az adott hotel címre küldött e-mail útján.
12. KÖZÖSSÉGI PORTÁLOK (FACEBOOK, INSTAGRAM)
A Társaság, illetve a Társaság által üzemeltetett szállodák külön-külön is elérhetőek a Facebook és Instagram közösségi portálon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. A Társaság a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.
Az adatkezelés célja:
A Társaság által üzemeltetett szállodák weboldalain található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás.
15. sz. melléklet
       
Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart.
Az adattovábbításra, vagy adatfeldogozó igénybevételére nem kerül sor.
A Facebook és Instagram tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:
• https://www.facebook.com/policies/cookies/
• https://www.facebook.com/about/privacy/update
Az Instagram adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást:
• help.instagram.com
Az Ózoon Hotel és Hotel Dzsungel esetében az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Kezelt adatok: a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja
15. sz. melléklet
  13. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
Az adatkezelés célja: Az adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett a szolgáltatások ellenértékét bankkártyával egyenlítse ki a szállodákban. Az Adatkezelő kizárólag a tranzakció azonosítóját és a sikerességről szóló visszajelzést, mint adatot kapja, bankkártya adatokat nem kezel. A bankkártyával történő fizetés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. Az Adatkezelő csak a számlavezető bankjánál vezetett számláján történő jóváírásával összefüggésben kezel személyes adatokat. A bankkártya adatok kezelését, azonosítását, a kártya és így a kapcsolódó bankszámla megterhelését az adott bank a saját adatkezelési- és adatvédelmi, valamint üzlet- és egyéb szabályzata alapján végzi.
      Érintettek: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni.
  
Adattovábbítás címzettjei:
Adatkezelő számlavezető bankja, továbbá bankkártyás fizetési szolgáltató: Unicredit Bank Zrt..(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.; adószám: 10325737-4-44; cégjegyzékszám: 01-10- 041348; honlap: https://www.unicreditbank.hu/; e-mail: info@unicreditgrop.hu), önálló adatkezelő Adatkezelő számlavezető bankja: OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.; adószám: 10537914-4-44; cégjegyzékszám: 01-10-041585; honlap: http://www.otpbank.hu; e-mail: adatvedelem@otpbank.hu), önálló adatkezelő
Barion Payment Zrt. Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet Helpdesk: +36 1 464 70 99 Cégjegyzékszám: 01-10-048552 A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően. Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192 Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014
Profilalkotás: nem történik
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama:
vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.
14. SZÁMLÁZÁS
Érintettek: szállodai szolgáltatást igénybe vevők
Kezelt adatok: számlázási név, számlázási cím, szállodai szolgáltatásra vonatkozó adatok Profilalkotás: nem történik
15. sz. melléklet
                 Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
   a számviteli bizonylatok megőrzésére
   Az adatkezelés célja: A szállodai szolgáltatások igénybevételének számlázása, továbbá a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése
     Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
 
 Adattovábbítás címzettjei:
Novitax Kft. 1105 Budapest, Gitár utca 4. (ügyviteli, könyvelési szoftver) - Adatfeldolgozó Hotelsystem Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. Adószám: 22992011-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-076644 (Szállodai ügyviteli szoftver) - Adatfeldolgozó
HostWare Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-263594 Adószám: 10426917-2-42 Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122. (Szállodai ügyviteli szoftver) - Adatfeldolgozó
Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8
év.
15. VENDÉGKÖNYV
Érintettek: szállodai szolgáltatást igénybe vevők
Kezelt adatok: Amennyiben véleményét anonim módon közli velünk, személyes adatot nem
kezelünk. Amennyiben megadja: név, vélemény Profilalkotás: nem történik
Adattovábbítás címzettjei: A szálloda dolgozói
15. sz. melléklet
    Az adatkezelés célja: A szállodák vendégei a recepciókon kihelyezett vendégkönyvben jelezhetik a szállodák működésével kapcsolatos észrevételeiket.
     Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett a vendégkönyvben való bejegyzéssel tesz meg. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés
iránti kérelem teljesítése.
Önnek jogában áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, személyes adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, joga van az adathordozhatósághoz, hozzájárulása időbeli határ nélküli visszavonásához, tiltakozni adatai kezelése ellen.
16. HŰSÉGPROGRAM
Érintettek: azon természetes személyek, akik az Adatkezelő hűségprogramjába beléptek Kezelt adatok: A hűségprogramban az alábbi személyes adatokat kezelheti a Társaság:
Név, Lakcím, Látogatás ideje Profilalkotás: nem történik
Adattovábbítás címzettjei: A szálloda dolgozói
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés
iránti kérelem teljesítése.
Önnek jogában áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, személyes adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, joga van az adathordozhatósághoz, hozzájárulása időbeli határ nélküli visszavonásához, tiltakozni adatai kezelése ellen.
15. sz. melléklet
   Az adatkezelés célja: A Társaság hűségprogramja egy a szállodák Vendégeinek – természetes személyek részére - nyújtott szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása a visszatérő vendégek részére.
     Az adatkezelés jogalapja: a vendég előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Kérjük, vegye figyelembe, hogy hozzájárulás nélkül, nem lehet a hűségprogram tagja.
    
17. VÁSÁRLÓK KÖNYVE
Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki a vásárlók könyvébe bejegyzést tesz
Kezelt adatok: a vásárló neve, címe, elérhetősége, a bejegyzés kelte, bejegyzés oka, a kereskedő
észrevétele és intézkedései Profilalkotás: nem történik
Adattovábbítás címzettjei: A szálloda dolgozói
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolításra és elzártan – a folyamatos sorszámozás rendjének megfelelően – megőrzésre kerülnek öt évig.
18. TALÁLT TÁRGYAK
Érintettek: szállodai szolgáltatást igénybe vevők
Kezelt adatok: a találó neve, címe, a talált tárgy megnevezése, részletes leírása, a találás körülményei, a megtaláló és a vezető aláírása, a jegyzőkönyv kitöltésének dátuma.
15. sz. melléklet
 Az adatkezelés célja: A szállodák recepcióján elhelyezésre került egy vásárlók könyve a vásárlói észrevételek rögzítése céljából. A vendégek a vásárlók könyvébe bejegyezhetik a szálloda működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat.
     Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Kertv. 5. § (4) bekezdésére.
      Az adatkezelés célja: A szállodák területén talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos ill. a találó értesítése.
   
Profilalkotás: nem történik
Adattovábbítás címzettjei:
A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek
a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően,
19. NYEREMÉNYJÁTÉK
15. sz. melléklet
  Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a Ptk. 5:54. §-a.
     Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő esetenként nyereményjátékot szervez. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú jelentkezést követően van lehetőség, az alábbi adatok megadása után:
Név, Állandó lakcím, Foglalás sorszáma, E-mail cím
Az adatkezelés célja a nyereményjáték megszervezése, valamint kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Társaság eljuttathassa a nyereményt.
 Érintettek: szállodai szolgáltatást igénybe vevő azon vendégek, akik jelentkeznek a nyereményjátékra Kezelt adatok: Név, Állandó lakcím, Foglalás sorszáma, E-mail cím
Profilalkotás: nem történik
Adattovábbítás címzettjei:
Az adatkezelő nyereményjátékot szervező dolgozói.
     Az adatkezelés jogalapja: a vendég előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont A hozzájárulás feltétele a nyereményjátékban történő részvételnek.
  
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama:
Az adatkezelés a nyereményjáték végéig, illetve a nyeremények átadásáig, míg a nyertesek esetében a szállásutalvány beváltásáig, de legkésőbb a NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI NYILATKOZAT- ban meghatározott időpontig tart. Az adatok kezelése kizárólag a nyeremény kisorsolásának és átadásának, a nyeremény beváltásának lebonyolítására szolgál, az adatok egyéb célokra (így közvetlen üzletszerzésre vagy egyéb marketing tevékenység során) nem kerülnek felhasználásra. A nyertes/ek és pótnyertes/ek adatait, amennyiben az szükséges a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 évig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.
Az esetleges adattovábbításról, és adatfeldolgozókról, valamint az adatkezelés egyéb jelen tájékoztatótól eltérő részleteiről mindig az adott nyereményjáték adatkezelési tájékoztatójában adunk tájékoztatást.
20. ELÉGEDETTSÉG FELMÉRÉS E-MAIL ÚTJÁN TÖRTÉNŐ KÜLDÉSE
A vendég e-mail címe (mely összeköthető a bejelentő lapon megadott további adatokkal), a vendég kérdőíven megadott, szállodai szolgáltatások minőségére vonatkozó véleménye. Az Adatkezelő az adatokat a kérdőív kitöltését követő 1 éven belül anonimizálja, amely az érintetthez nem lesz köthető.
Érintettek: szállodai szolgáltatást igénybe vevő vendégek Kezelt adatok: E-mail cím
15. sz. melléklet
   Az adatkezelés célja:
Távozó vendég számára e-mailben köszönő levél és elégedettség mérő kérdőív küldése. A vendég a távozást követően a megadott e-mail címére a szolgáltatás minőségéről szóló kérdőívet kap, mert szállodaként célunk, hogy vendégeinknek szolgáltatásainkat magas színvonalon nyújtsuk, ezért visszajelzést kérünk vendégeinktől a szállodánkban tartózkodásuk során gyűjtött tapasztalataikról.
Felhívjuk figyelmét, hogy a vendég elégedettség mérés kitöltése nem kötelező, így Ön dönthet úgy is, hogy az e-mailben küldött kérdőívet nem tölti ki.
Kezelt adatok köre:
      
Profilalkotás: nem történik
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Cégünk adatfeldolgozóként veszi igénybe a szállodai szolgáltatás nyújtása során használt ügyviteli szoftver/online foglaló motor fejlesztőjét:
Hotelsystem Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. Adószám: 22992011-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-076644
Adattovábbítás harmadik országba: nem történik
A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama:
Az Adatkezelő e-maileket az érintett általi megtiltásáig, azaz a GDPR 21. cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási jog gyakorlásáig küldhet. Az eredményes tiltakozási jog gyakorlásának hiányában az Adatkezelő az adatokat a kérdőív kitöltését követő 1 éven belül anonimizálja, amely az érintetthez nem lesz köthető.
Az adatkezelőnek jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] fűződik ahhoz, hogy szolgáltatásaival kapcsolatban rendszeres vendég visszajelzéseket (legyen az akár pozitív vagy negatív) kapjon, mely által lehetősége nyílik a szállodai szolgáltatások minőségének, színvonalának folyamatos fejlesztésére.
Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján megállapítható, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korlátozást, az adatkezelés szükséges és arányos.
V. TÁJÉKOZTATÁS ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGÜKRŐL
Az adatfeldolgozó megnevezése:
15. sz. melléklet
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése).
A jogos érdek: a szállodák szolgáltatásait igénybe vevő vendégek elégedettségének felmérése, a Társaság arculatának javítása, ezzel kapcsolatban gazdasági teljesítményének erősítése, termékeinek, szolgáltatásainak fejlesztése céljából.
     1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
 
EXAGENT GROUP Kft. (4400 Nyíregyháza, Kengyel utca 4. A. ép.)- informatikai szolgáltatás RACKFOREST ZRT. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.)- tárhely szolgáltatás Ticket Base Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 7.) - informatikai szolgáltatás
Alfabrand Kft. (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 3. 1.em.) - tárhely szolgáltatás, informatikai szolgáltatás
Cégünk adatfeldolgozóként veszi igénybe a szállodai szolgáltatás nyújtása során használt ügyviteli szoftverek fejlesztőit:
Hotelsystem Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. Adószám: 22992011-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-076644
MT-HostWare Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: HostWare Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-263594
Adószám: 10426917-2-42
Székhely: 1149 Budapest, Róna utca 120-122. E-mail cím: hostware@hostware.hu Webhely: http://hostware.hu/
Cégünk az online szállásfoglaló rendszerhez adatfeldolgozóként informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.
D-Edge SAS Hospitality Solutions (14/16, boulevard Poissonnière 75009 Paris FRANCE Telefon: +33 1 44 71 05 05, accounts@d-edge.com, www.d-edge.com)
Hotelsystem Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. Adószám: 22992011-2-15 Cégjegyzékszám: 15-09-076644
15. sz. melléklet
 Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi.
2. Szállodai ügyviteli, továbbá szállásfoglaló rendszerekkel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység
      3. Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Az Adatkezelő a könyveléshez használt szoftverrel kapcsolatban az alábbi szolgáltatót veszi igénybe adatfeldolgozóként.
 
VI. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.
A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.
15. sz. melléklet
 Az adatfeldolgozó megnevezése: Novitax Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1105 Budapest, Gitár utca 4. novitax@novitax.hu
 A Vállalkozás a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 a. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c. változatlansága igazolható (adatintegritás);
d. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Vállalkozás az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Vállalkozás érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
A Vállalkozás az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel - az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg.
A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is három hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon jutattjuk el Önnek. Az első megkeresésnél nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egy éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel. Kérésének feldolgozásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát. Ha úgy gondoljuk, hogy nem szükséges az Ön kérésére eljárnunk, írásban tájékoztatjuk Önt döntésünk indokáról, valamint az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.
Ha Ön úgy gondolja, hogy a Társaság az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk, és fejleszthessük a vendégeinknek nyújtott szolgáltatásunkat.
1. Tájékoztatáshoz való jog
15. sz. melléklet
                 A vállalkozás megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15– 22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog írásban, a szabályzatban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
 2. Az érintett hozzáférési joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

15. sz. melléklet
  • Az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión
kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
  A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
 3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
3.1. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:
 a. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

15. sz. melléklet
 c. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
 Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:
 a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
d. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
7. A tiltakozáshoz való jog
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
8. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
15. sz. melléklet
 Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adatkezelő word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.
 Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
 a. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
c. védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
d. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 9. Visszavonás joga

15. sz. melléklet
  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
10. Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
11.Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga 11.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400;
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
11.2 Bírósághoz fordulás joga
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 

Készítette TicketBase 2019-ben. Minden jog fenntartva