Profil
Nyíregyházi Állatpark Zoo-Suli 2020 Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a 2021-AS ZOOSULI NYÁRI TÁBORBAN RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE

 

 

I. Szervezők (jegy értékesítők) adatai 

 

1-2. turnus

3-4. turnus

Ideje:

Ideje:

Révészné Petró Zsuzsa egyéni vállalkozó

Lukács Fanni egyéni vállalkozó

Székhely: 4551/ Nyíregyháza-Oros Tornácos 54 

Székhely: 4481/Nyíregyháza Ezüstkalász utca 6.

Adószám: 55706555-1-35

Adószám: 55705853-1-35

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +3620/4247151

Telefonszám: +3630/2768420

E-mail: zoozsuzsa@gmail.com

E-mail: l.fanni616@gmail.com

Postacím: 4551, Nyíregyháza-Oros Tornácos 54 .

Postacím: 4481/Nyíregyháza Ezüstkalász utca 6.

Nyilvántartó hatóság: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője

Nyilvántartó hatóság: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője

Nyilvántartási száma: 54421004

Nyilvántartási száma: 54420089

             

Értékesítő honlap címe: https://ticketbase.eu

Tárhely szolgáltató neve: Forpsi - BlazeArts Kft.    

Tárhely szolgáltató címe:6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.

Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@forpsi.hu

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az Adatkezelő a ZooSuli nyári tábor szervezőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy az érintettek már a személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeljük. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartjuk magunkat, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

 

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk. Adatkezelésünk jogalapja elsősorban az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének

 

 • a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés),
 • b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés),
 • c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés)

 

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény („Info. tv.”).

 

II. FOGALMAK

 

„adatkezelő”: az jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e; „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

 

„különleges adat:” a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

 

III. ALAPELVEK

 

 A ZooSuli nyári tábor szervezője, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezel személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse

(„pontosság”);

 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS AZ

ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE

 

1. A tábor megszervezése és lebonyolítása

 

Az Adatkezelő a nyári időszakban (kiskorú) gyerekek számára táborozási lehetőséget biztosít, amellyel kapcsolatban kezeli egyrészt a táborozásban résztvevő gyerekek adatait, többek között olyan lényeges, az egészségügyi állapotra vonatkozó adatokat is, amelyek szükségesek a gyermek testi épségének, egészségének megóvásához. Az Adatkezelő másrészt kezeli a kiskorú gyermek felügyeletét gyakorló szülő adatait is, valamint a szülő nyilatkozatát a gyermek egészségi állapotára vonatkozóan a 12/1991 (V.18.) NM Rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 

 

Az adatkezelés célja: A jogszabályi előírásoknak való megfelelés, valamint a táborok biztonságos lebonyolítása érdekében a táborozásban résztvevők személyének azonosítása, illetve a táboroztatás tekintetében kötött szerződés teljesítése.

 

Érintettek: táborozásban résztvevő kiskorú gyermekek és a kiskorú érintettek törvényes képviselői

 

Kezelt adatok: 

 • Gyermek neve
 • Gyermek születési dátuma
 • Gyermek lakcíme
 • Anya/Gondviselő/Törvényes képviselő neve
 • Szülő telefonszáma (kapcsolattartás)
 • Allergia és/vagy étel érzékenység

 

Az adatkezelés jogalapjai: 

 

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés)
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés) 12/1991 (V.18) NM rendeletnek – való megfelelés érdekében:
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés) - személyes adatok különleges kategóriái (Allergia és/vagy étel érzékenység) esetében

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: Az Adatkezelő a táborozás lebonyolításával kapcsolatos adatokat az általános elévülési időtartam lejártáig, vagyis a táboroztatás befejezésétől számított 5 évig őrzi meg. Az Allergiára és/vagy étel érzékenységre vonatkozó adatokat az Adatkezelő a tábor végéig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig tárolja.

 

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. etnikai, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

 

Adattovábbítás címzettjei:

 

 • Nagyfeő Gábor egyéni vállalkozó (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 7. adószám: 69776324-135), mint Adatfeldolgozó, a https://ticketbase.eu/ online belépőjegy értékesítő rendszer üzemeltetője. 
 • Forpsi BlazeArts Kft. (6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.) – tárhely szolgáltató
 • Az Adatkezelő azon munkavállalói, akiknek a táboroztatás a munkaköri feladatai közé tartozik.

 

Az Adatfeldolgozók az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Az Adatfeldolgozók titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

 

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Egyik sem történik az adatkezelés során

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a táborozó jelentkezését nem tudjuk elfogadni, a szerződés nem jön létre

2. Fénykép- és videófelvételek készítése, közzététele

 

Az adatkezelés célja: Tájékoztatjuk a kedves résztvevőket, hogy előzetes hozzájárulásuk esetén a táborban kép- és / vagy videofelvételek készülhetnek róluk a ZooSuli tábor széles nyilvánosság körében történő megismertetése céljából. Az elkészített felvételeket hozzájárulás esetén az Adatkezelő az alábbi felületeken időbeli korlátozás nélkül hozza nyilvánosságra:

 

 • Nyíregyházi Állatpark hivatalos oldala: https://www.sostozoo.hu/
 • Nyíregyházi Állatpark hivatalos facebook oldala: https://www.facebook.com/sostozoo
 • A Nyíregyházi Állatparkban megrendezett ZooSuli hiatalos facebook oldala: https://www.facebook.com/zoosuli/
 • Egyéb sajtó megjelenések

 

Amennyiben a későbbiekben az érintett úgy dönt, hogy a hozzájárulását vissza kívánja vonni, bármikor megteheti az Adatkezelő tájékoztatójában megadott elérhetőségeken. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Érintettek: táborozásban résztvevő kiskorú gyermekek 

 

Kezelt adatok: Az érintettek képmása, cselekvése

 

Az adatkezelés jogalapjai: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés) 

 

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: A felvételek kezelésére a hozzájárulás megadásától annak visszavonásáig kerül sor, azonban a felhasználást követően (interneten történő közzététel) az Adatkezelőnek már nincs ráhatása arra, hogy a felvételeket ki ismerheti meg, illetve, hogy azok meddig és hol érhetők el.

 

Adattovábbítás címzettjei:

Az Adatkezelő azon munkavállalói, akiknek a táboroztatás a munkaköri feladatai közé tartozik.

 

A felvételek közzététele során az alábbi adatfeldolkozó szolgáltatásait vesszük igénybe:

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. (4431 Nyíregyháza, hrsz 15010/2. adószám: 18800489-2-15), mint a https://www.sostozoo.hu/ és https://www.facebook.com/sostozoo weboldalak üzemeltetője.

 

Az Adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az Adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

A Facebook közösségi oldal esetén a Facebook Ireland Ltd. általános adatkezelési tájékoztatója  a https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation linken érhető el.

 

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Egyik sem történik az adatkezelés során

 

3. Online jegyvásárlás a ticketbase.eu weboldalon

 

A jegyeket értékesítő Adatkezelő a ZooSuli nyári tábor szervezőjeként a https://ticketbase.eu weboldalon keresztül a Vásárlók részére a ZooSuli nyári tábor belépőjegyeinek megvásárlását biztosítja. Ennek megfelelően a szerződés a ZooSuli nyári tábor szervezője és a jegyet megvásárló felhasználó között jön létre.

 

Az adatkezelés célja: A https://ticketbase.eu weboldalon található jegyékesítési szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.

 

Érintettek: Azon Felhasználók, akik online jegyet vásárolnak

 

Kezelt adatok: Vezetéknév, Keresztnév; E-mail cím, Irányítószám, Város, Utca, Házszám, rendelésszám, dátum, a vásárolt/megrendelt jegyekre vonatkozó információk, felhasználás dátuma

 

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

 

Az adatkezelés jogalapja: A vásárlás céljából megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a Felhasználóval való szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

 

Adattovábbítás címzettjei:

 • Nagyfeő Gábor egyéni vállalkozó (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 7. adószám: 69776324-135), mint Adatfeldolgozó, a https://ticketbase.eu/ online belépőjegy értékesítő rendszer üzemeltetője. 
 • Forpsi BlazeArts Kft. (6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.) – tárhely szolgáltató
 • A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa a számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatónak, mint Adatfeldolgozónak, amely az alábbi: számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41; Cg.01-09-303201) A vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek oldalain megadott személyes adatokat az Adatkezelő nem ismeri meg.

 

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

Profilalkotás: nem történik

 

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlási tranzakció meghiúsulása.

 

4. Számlázás

 

Az adatkezelés célja: Vételárról való számla kiállítása és annak Érintett részére történő megküldése továbbá a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése

 

Érintettek: azon személyek, akik részére az Adatkezelő számlát állít ki a szerződés teljesítése kapcsán

 

Kezelt adatok: számlázási név, számlázási cím, rendelés azonosító, megrendelt jegyekre vonatkozó adatok

 

Profilalkotás: nem történik

 

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

 

Adattovábbítás címzettjei:

 • szamlazz.hu, KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. (online számlázás)
 • Leskuné Olah Anikó e.v., 4400 Nyíregyháza Heman Ottó utca 3., Adószám: 66940481-1-35 Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

 

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján: 8 év.

 

5. Bankkártyás fizetés online jegyvásárlás során

 

Az adatkezelés célja: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Az Adatkezelő kizárólag a tranzakció azonosítóját és a sikerességről szóló visszajelzést, mint adatot kapja, bankkártya adatokat nem kezel. Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. A Barion Smart Gateway használata esetén a rendszer a jegyértékesítő oldaláról a Barion fizetési oldalára navigálja a vásárlót. Itt nyílik lehetőség arra, hogy a bankkártyával kapcsolatos adatai megadását követően a vásárló kiegyenlítse a megrendelt termék ellenértékét. A Barion Payment Zrt. adatkezelési tájékoztatója:

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

6. Kapcsolatfelvétel

 

Az adatkezelés célja: A megkeresés érdemben történő feldolgozása, kérdések megválaszolása, tájékoztatás. Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, telefon, postai úton.

Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük.

 

Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki az adatkezelő által megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Társasággal.

 

Kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, elérhetőségi adatok, egyéb önkéntesen megadott személyes adat  Profilalkotás: nem történik

 

Az adatkezelés jogalapja: Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön (vélelmezett) önkéntes hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogos adatkezelést.

 

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

 

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, megválaszolását követően töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés természetéből adódóan - adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Társaság, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.

 

7. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés célja: A fogyasztó a vállalkozásnak a szolgáltatás értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 2. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg a panasz beérkezését követően harminc napon belül megküldeni. 

 

Érintettek: Minden olyan természetes személy, aki a panaszt tesz a vállalkozás tevékenységével kapcsolatban.

 

Kezelt adatok: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Profilalkotás: nem történik

 

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.törvényben foglaltakra. 

 

Adattovábbítás harmadik országba: nem történik

 

A kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama: A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

V. ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 

A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

 

Az Ön által megadott adatokat digitálisan tároljuk. A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

 

A Vállalkozás a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Vállalkozás az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Vállalkozás érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

 

A Vállalkozás az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel - az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók ismerhetik meg. 

 

A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

A vállalkozás megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15– 22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

 

A tájékozódáshoz való jog írásban, a szabályzatban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. 

 

Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 • Az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; •    a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges: a.    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 1. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 2. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 3. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adatkezelő word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés a.    az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 1. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
 2. védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Kártérítés és sérelemdíj

 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400;   Fax: +36 (1) 391-1410   www: http://www.naih.hu   e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 

Készítette TicketBase 2019-ben. Minden jog fenntartva